Ett innblikk i en vanlig katekese dag for 2–5 klasse…

Lørdag 11. mars var det katekese for 2.–5. klasse.

Som all­tid star­ter vi med mor­gen­bønn i kir­ken kl 10.00. Der­et­ter føl­ger det under­vis­ning. Vi er så hel­dig å ha man­ge flot­te fri­vil­li­ge kate­ke­ter som øns­ker å hjel­pe til med å for­mid­le vår tro til våre barn. En vik­tig opp­ga­ve.

Alle klasse­trinn har rul­le­ren­de opp­ga­ver knyt­tet til mes­sen og det­te har vi inn­trykk av at bar­na syns er eks­tra gøy. Det er fint å se at for­eld­re kom­mer til mes­sen og det­te er noe vi opp­ford­rer alle for­eld­re til å gjø­re. Frø­et av tro som skal spi­re og gro seg sterkt, star­ter hjem­me.

Dagen går fort med en slik liv­lig og flott gjeng med barn.

 

Share