Fastetiden

fasteFaste­ti­den begyn­ner med aske­ons­dag, kom­men­de ons­dag 05.mars. Tro­en­de er plik­tig til å hol­de dagen til fas­te og abs­ti­nens.
Mes­sen fei­res kl. 18:00 med utde­lel­se av aske­kors.

 

 

 

Faste­tid med Kris­tus
Vi nær­mer oss faste­ti­den, en tid hvor Kir­ken for­ma­ner til for­dy­pet ånde­lig liv. For å hjel­pe
oss med det­te har vi tro­en­de noen vik­ti­ge begre­per å ret­te oss mot, nem­lig bønn, fas­te og almis­ser. Dis­se tr e begr epe­ne hjel­per oss til å r ette blik­ket mot Gud og mot vår nes­te, slik at vår tro styr­kes sam­ti­dig som vi vokser i vår evne til å yte omsorg oven­for and­re.
Ved bøn­nen åpner vi oss for Gud i våre hjer­ter. Noen gan­ger kjen­nes det enkelt,
and­re gan­ger kan bøn­nen opp­le­ves som en kamp, det er ikke all­tid lett å set­te av tid til
Gud, selv om vi øns­ker det. Når slik mot­stand opp­står kan vi trøs­te oss til Pau­lus som
sier at selv om vi er slått ned, er vi ikke slått ut! Vi er kalt til å prø­ve igjen, selv om det
ikke all­tid er enkelt. Vi skal også hus­ke at kam­pen i seg selv er en bønn…
Når vi fas­ter avstår vi fr a goder vi van­lig­vis nyter godt av. Om vi nor malt god helse
kan vi begren­se oss hva gjel­der mat og drik­ke, men vi kan også avstå fra and­re goder vi
set­ter pris på, så som kaf­fe, sjo­ko­la­de osv.. Når vi fas­ter kjen­ner vi på krop­pen vår avhen­gig­het av Gud, han som «er alle gavers giver».
Almis­ser hand­ler om å gi til de som tren­ger det. Vi kan støt­te de som er utsatt for
krig og nød, vi kan enga­sje­re oss per­son­lig i fri­vil­lig arbeid der vi bor, og sis­te men ikke
minst kan vi ten­ke over om det er noen vi kjen­ner som vi kan hjel­pe enten prak­tisk eller
sosi­alt. Eller beg­ge deler. På den­ne måten ret­ter vi fokus bort fra oss selv for å hjel­pe vår
nes­te.
Nå er det tiden for å ten­ke gjen­nom hva jeg kan gjør e for å leve faste­ti­den på en
menings­full og given­de måte. La oss nå ven­de til­ba­ke til utgangs­punk­tet. Alle dis­se akti­vi­te­te­ne som vi nå har nevnt er ment til å styr­ke vår tro og vårt ind­re liv. Faste­ti­den er de
før­ti dage­ne som Jesus vand­ret omkring i ørke­nen. Det er sam­men med Ham vi ber, fas­ter
og hjel­per and­re. Vårt for­hold til Kris­tus er selve anker­fes­te for hele faste­ti­den. Det
er vår rela­sjon til Jesus som er rette­sno­ren for våre valg i faste­ti­den, og Her­ren selv er
vårt for­bil­de for hvor­dan vi kan for­dy­pe oss i vår tro. Jeg øns­ker alle en vel­sig­net god faste­tid, måt­te det bli en frukt­bar ørken­vand­ring sam­men med Jesus.
p. Haa­var S

Share