Katekeseundervisning for året 2017/2018

SIDEN ER UNDER OPPDATERING

Det vil blant annet kom­me len­ker som du kan klik­ke deg på for å fin­ne det du øns­ker å fin­ne, samt en boks med “ofte stil­te spørs­mål”.

Katekese for 8. — 9. klasse

Kon­fir­mant­un­der­vis­nin­gen går over to år. Kon­fir­man­te­ne må føl­ge under­vis­nin­gen beg­ge åre­ne. Alle som er regist­rert i menig­he­ten i den­ne alders­grup­pen vil få et invi­ta­sjons brev til­sendt i pos­ten i løpet av som­mer­fe­rien hvert år. Har du ikke mot­tatt brev innen slut­ten av juli, vær venn­lig å ta kon­takt med kate­ke­se­ko­or­di­na­tor: katekesestjohannes@gmail.com eller ring menig­hets­kon­to­ret på: 23.68.11.00

Forberedende fermingsundervisning for 8. klasse

8. klas­se møtes en lør­dag i måne­den sam­men med 6.–9. klas­se for under­vis­ning her i St. Johan­nes menig­het. Dagen begyn­ner kl 10.00 med fel­les mor­gen­bønn i kir­ken etter­fulgt av under­vis­ning og avslut­ter dagen med kate­ke­se­mes­se kl 13.00. OBS. and­re tids­punk­ter kan fore­kom­me, se under­vis­nings­pla­nen.

Fermingsgruppen for 9. klasse

9. klas­se møtes 2 gan­ger i måne­den. En lør­dag som en sam­let grup­pe, da sam­men med 6.–9. klas­se, og på en uke­dag. Da må man vel­ge enten en ons­dag eller en tors­dag.

Lør­da­ge­ne: Under­vis­nin­gen begyn­ner kl 10.00 med mor­gen­bønn i kir­ken og avslut­ter med mes­se kl 13.00. OBS.andre tids­punk­ter kan fore­kom­me, se under­vis­nings­pla­nen.

Uke­da­ge­ne (tirs­dag eller ons­dag):

Tirs­da­ger: Olav Ver­pe har under­vis­ning fra 16:30 og avslut­ter med mes­se som avslut­tes 18:30.

Ons­da­ger: Kris­ti­ne Gran Mar­tin­sen star­ter med mes­se klok­ka 18:00 og avslut­ter under­vis­nin­gen 20:00.

Mot­ta­gel­se av Fer­min­gens­sa­kra­ment vil skje lør­dag 26. mai 2017 med bis­kop Schwen­zer.

En påminnelse om generell informasjon:

  • For­eld­re­ne

For­eld­re­ne er inn­kalt til for­eldre­møte med jev­ne mel­lom­rom (se time­plan). Her vil for­eld­re­ne få vik­tig infor­ma­sjon ved­rø­ren­de under­vis­ning og opp­da­te­rin­ger i time­ne.

  • Deres bidrag til utgif­te­ne:

For å dek­ke noen av utgif­te­ne i for­bin­del­se med kate­ke­sen, kos­ter det kr 500 pr. barn og ung­dom for hele skole­året.  Har en hus­stand fle­re barn eller ung­dom­mer i kate­ke­sen, er det reduk­sjon i pri­sen. Hus­stan­den beta­ler full pris for førs­te barn, der­et­ter beta­ler dere kr 250 pr. søs­ken.  Om en hus­stand har 4 eller fle­re barn som del­tar i kate­ke­sen, er det en fami­lie­pak­ke for kr. 1,000  ingen and­re utgif­ter med­fø­rer.  Utgif­te­ne gjel­der for 1 år (høst og vår semes­te­ret) Med unn­tak av barn/ungdom som skal mot­ta 1.kommunion og fer­ming i ordi­næ­re grup­per.

  • Kate­kese­av­gift for kon­fir­man­ter (9.klasse):

For ung­dom­mer som går i kon­fir­ma­sjons­un­der­vis­ning kos­ter det kr.1, 000 per ung­dom (for hus­stan­der som har fle­re ung­dom­mer som går i fer­mings­for­be­re­del­sen, ta kon­takt med koor­di­na­tor for fami­lie­ra­batt).  I til­legg må kon­fir­man­ten kjø­pe en Bibel og YouCat som vi bru­ker i under­vis­nin­gen.  Både Bibel og YouCat sel­ges i menig­he­ten for de som ikke har det­te.  Ingen and­re utgif­ter vil med­føl­ge.  Kate­kese­av­gif­ten inklu­de­rer utgif­ter til fer­mings­mes­sen med bis­ko­pen (bil­der, gave til bis­ko­pen, gave til kate­ke­ten, pyn­ting i kir­ken, tryk­ke kon­fir­ma­sjons­hef­ter).

Beta­ling av kate­kese­av­gift sen­des enten til menig­he­tens kon­to: 3000.34.43481 eller ViPPS inn bidra­get til nr. 11282 (St. Johan­nes, apos­tel & evan­ge­list).  Merk: Kate­ke­se, ung­dom­mens navn og klasse­trinn (for eksem­pel: Kate­ke­se, Ole Olsen, 4. klas­se) Beta­ling med bank­kort eller kon­tant kan skje i kon­tor­ti­den eller på kate­kese­da­gen.

Alle barn blir auto­ma­tisk med­lem av NUK (Den katols­ke kir­kes bar­ne- og ung­doms­or­ga­ni­sa­sjon) ved beta­ling av kate­kese­av­gift. Der­som deres barn ikke øns­ker å være med­lem av NUK, må dere si fra til oss. Mer infor­ma­sjon om NUK kan dere fin­ne på www.nuk.no.

  • Påmel­ding

For å mel­de ele­ven på kate­ke­sen må du fyl­le ut et regist­re­rings­skje­ma. Trykk her for elekt­ro­nisk regist­re­rings­skje­ma eller fyl­le det ut i papir­form som fin­nes ved kir­kens inn­gangs­par­ti, og der­et­ter må det leve­res det til kate­ke­se­ko­or­di­na­tor. Der­som dere har vans­ke­lig­he­ter med å fyl­le ut skje­ma­et vil vi være behjel­pe­li­ge med det­te ved opp­start av kate­ke­sen og i de føl­gen­de kate­kese­da­ge­ne.

Vi ber også om at de nye ele­ve­ne må leve­re dåps­at­test ved førs­te kate­kese­dag.

All infor­ma­sjon vide­re i året vil bli sendt ut pr. e-post. Det er der­for eks­tra vik­tig at dere regist­re­rer og opp­da­te­rer epost­adres­sen deres. Ny infor­ma­sjon om kate­ke­sen vil også bli lagt ut på den­ne siden.

Vi ser frem til å se man­ge kjen­te ansik­ter og gle­der oss til å bli kjent med nye! 

Har du/dere noen spørs­mål, kon­takt oss gjer­ne på tele­fon eller e-post.

Spørs­mål angå­en­de kate­ke­sen bes om å skri­ve til: katekesestjohannes@gmail.com

Tele­fon: 23 68 11 00 (menig­hets­kon­to­ret)

Share