Fermingskandidater til våren 2018

Føl­gen­de fer­mings­kan­di­da­ter er kla­re til å mot­ta det hel­li­ge sakra­men­tet med for­ut­set­ning at de full­fø­rer de gjen­væ­ren­de under­vis­nin­ge­ne, kon­fir­ma­sjons­helg og påske­opp­legg:

 • Albert, Astror
 • Alo­si­yas, Sofia
 • Anto­ny­raj, Annus­han
 • Bial­asz, Vic­to­ria Vero­ni­ka
 • Dan­son, Danie­la
 • Figue­roa-Navar­ro, Alekxia Pau­li­na
 • Jime­nez, Joe­mar Vin­ce
 • Kumar, Shar­mi
 • Lyn­gås-Palacios, Mads Adri­an
 • Mar­ti­nez Tor­res, Melis­sa
 • Matheswa­ran, Lemo­ri­yan
 • Sme­vold, Else Marie Panes
 • Solo­mon, Gab­ri­el­la
 • Vas­tiam­pil­lai, Vas­ti­na
 • Vel­vent­han, Sam Sha­ron
 • Yonas, Aman­da

Det kan være diver­se årsa­ker til at du ikke står på lis­ten. Se gjen­nom papi­rer og beta­lin­ger om det er gjort. De fles­te tren­ger eks­tra­un­der­vis­ning for å gjø­re opp for 8.klasse pen­sum. Vi min­ner om at mot­ta­kel­sen av fer­min­gens sakra­ment er 2 år.

Share