Festen for Kristi legeme og blod

corpus christi 2015

Fes­ten for Kris­ti lege­me og blod sam­let alle i menig­het i en fel­les høy­mes­se med pro­se­sjon rundt kirke­svin­gen. Kir­ken var full­satt med inn­slag fra alle kore­ne i menig­he­ten. For­bønn ble frem­bragt i nasjo­na­le språk. Menig­he­ten avslut­ter fei­rin­gen med en gigan­tisk kirke­kaf­fe med nasjo­na­le inn­slag ute i det fine været.

IMG_0295 IMG_0305 IMG_0299 IMG_0310

IMG_0316 IMG_0319 IMG_0320 IMG_0308

Euka­ris­ti­en, kil­den til alle kall og tje­nes­ter i kir­ken” — Joan­nes Pau­lus II

Share