Fetetirsdag hos st. JO!

Det er helt klart plan­lagt at ung­doms­la­get har ung­doms­kvel­der fast på tirs­da­ger, bare for­di vi kan fei­re FETETIRSDAG! 28. febru­ar møt­te cir­ka 30 ung­dom­mer for ung­doms­kvel­den etter vin­ter­fe­rien. Etter mes­sen ble ung­dom­me­ne ser­vert 6 piz­za­er, fle­re bol­ler med cris­py M&M, Oreo kjeks, chips og drops, og et fat med smult­rin­ger og bake­va­rer. På fetetirs­dag fikk de også, ikke bare saft, men også brus!

Det var en ren suk­ker­fest og jeg håper at ingen fikk dia­be­tes. Selv ble jeg så hyper at jeg ikke fikk sove den kvel­den… Etter den dei­li­ge maten holdt jeg et lite fore­drag om fetetirs­dag og faste­ti­den, og opp­ford­ret ung­dom­me­ne til å fas­te — ikke bare det å fas­te mat, men også sosia­le medi­er samt fas­te i bønn og gi litt eks­tra av oss selv. Ved hjelp av p. Chuck og p. Mike (YouT­ube video­er, sjekk dem ut!) så vet ung­dom­me­ne nå hvor nav­net “fetetirs­dag” (Mar­di Gras, panne­kake­da­gen og shro­ve Tues­day) opp­rin­ne­lig kom fra. Etter den lil­le pre­sen­ta­sjo­nen ble ung­dom­me­ne delt opp i grup­per hvor de lag­de pla­ka­ter som du kan se hen­gen­de i loka­let. Alle har en for­bin­del­se med faste­ti­den, 1) Ned­tel­ling til pås­ken 2) Fas­te 3) Bønn 4) Gi.

Sam­men så ryd­det alle grup­pe­ne hvert sitt områ­de, og det gikk fort da alle sam­ar­bei­det! Kvel­den ble avslut­tet med en aften­bønn og ung­dom­me­ne var frie til å gå med ful­le mager. Jeg håper alle fin­ner den styr­ken til å fas­te for de ret­te grun­ne­ne og skul­le det gå litt skeivt så minn dere selv på hvor­for vi gjør det­te. God faste­tid! Ikke glem aske­ons­dag — det betyr null kjøtt!

- Ire­ne Bau­tis­ta

Share