Finansråd i menighet

pl-PL

Finans­rå­det i menig­he­ten er nå kon­stru­ert og består av:

P. Nguy­en Thanh Phu, sogne­prest
P. Haa­var Simon Nil­sen OP, kapel­lan
Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, regn­skap og øko­no­mi
Alf Mar­tin Hans­sen, råd­gi­ver

Col­let­te M. Fur­u­ly, menig­hets­sek­re­tær og sek­re­tær for finans­råd.

Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, født 15. april 1963 i Jaff­na, Sri Lan­ka. Hun er utdan­net innen regn­skap og bok­fø­ring. Kom til Nor­ge i 1990. Hun har arbei­det i man­ge år som kunde­be­hand­ler i Pos­ten. Og nå job­ber i OKB, øko­no­mi avde­lin­gen. En av hen­nes man­ge opp­ga­ver er blant annet hol­de regn­skap og bok­fø­ring for St. Johan­nes menig­het, Oslo.

Alf Mar­tin Hans­sen er grunn­ut­dan­net som jurist fra uni­ver­si­te­tet i Oslo. Og fort­satt utfø­rer enkelt­job­ber som jurist, både for Stats­bygg og i form av råd­giv­ning i St. Hall­vard og for bispe­døm­met ved­rø­ren­de kjøp av tom­ter. Han har en Mas­ter­grad i admi­ni­stra­sjon (BI), har ledet sek­sjon for bud­sjett, regn­skap og IT i Stats­bygg i man­ge år. Alf Mar­tin har i alle år sog­net til St. Hall­vard og har vært aktivt der både i finans­rå­det, menig­hets­rå­det og menig­he­tens akti­vi­te­ter. Etter at menig­hets­gren­se­ne er fast­satt, sog­ner han til St. Johan­nes, Oslo.

Share