FORELDRE-KATEKESE

poland
St. Johan­nes har star­tet opp årets bar­ne- og ung­doms­ka­te­ke­se, og man­ge møt­te opp til førs­te kate­kese­dag den 14. sep­tem­ber. Kir­ken tar kate­kese­un­der­vis­ning på alvor, og har som mål å gi alle barn og unge en grun­dig inn­fø­ring i tro­en. Sam­ti­dig vet vi at den vik­tigs­te del av tro­s­opp­læ­rin­gen er den som fore­går i hjem­met. Der­for er det like vik­tig og for­plik­ten­de at for­eld­re og and­re voks­ne med ansvar for tro­s­opp­læ­rin­gen tar del i vok­sen-kate­ke­se.

       St. Johan­nes vil der­for invi­te­re alle for­eld­re med barn i kate­kese­un­der­vis­ning, og                spe­si­elt for­eld­re av barn som for­be­re­der seg til første­kom­mu­nion, til å møte opp til            for­eld­re-kate­ke­se. Fad­de­re og and­re voks­ne med øns­ke om kate­ke­se er også hjer­te­lig        vel­kom­men.

Målet med det­te opp­leg­get er å gi for­eld­re mulig­het til å reflek­te­re over sin egen tro og tro­ens plass i fami­li­ens fel­le­skap. Å være for­eld­re bærer med seg man­ge utford­rin­ger. For­eldre­ka­te­ke­se er en unik mulig­het til å kom­me sam­men og luf­te tan­ke og spørs­mål som vi bærer på men som vi ikke all­tid får utløp for. Gjen­nom fel­le­skap (inkl. kaf­fe og te :-)) kan vi styr­ke hver­and­re i opp­ga­ven vi har som for­eld­re. Etter inn­le­den­de sam­lin­ger vil vi i sel­skap bli eni­ge om for­skjel­li­ge tema som opp­tar oss. Det kan blant annet hand­le om kal­let til å være for­eld­re, om bønn i fami­li­en, om hvor­dan moti­ve­re barn til å å til mes­se, tro­en i hver­da­gen osv.

Kate­ke­se for voks­ne fore­går sam­ti­dig med kate­ke­se for bar­na, da for­eld­re­ne like­vel ofte kjø­rer bar­na til og fra kir­ken. Den varer fra kl. 10 og avslut­tes med mes­se sam­men med bar­na kl. 13.

Vi ser fram til å star­te det­te opp­leg­get sam­men med for­eld­re og voks­ne i St. Johan­nes menig­het, og vi håper man­ge vil gri­pe den­ne mulig­he­ten til å styr­ke tro­en både for seg selv og for fami­liet­li­vet — for spørs­mål , kon­takt. p. Haa­var på tlf.: 958 73 504 eller mail: Haavar.Simon.Nilsen@katolsk.no.

VEL MØTT!

 

Share