Foreldre- og planleggingsmøte for fermingsgruppen

Katekesenytt!

 

Vi min­ner om at det er for­eld­re- og plan­leg­gings­møte for for­eld­re og fore­sat­te til fer­mings­kan­di­da­te­ne først­kom­men­de lør­dag (10.02.18) klok­ka 10:30. Møtet vil ta på St. Johan­nes, rom­met i ned­re halv­del av kirke­rom­met. Vi star­ter med mor­gen­bønn for alle sam­men klok­ka 10.00. I mens fer­mings­kan­di­da­te­ne har under­vis­ning sam­men med p. Val­de­ma­ras har for­eld­re­ne møte med Mary Fema­ne. Noe av det vi kom­mer til å gå gjen­nom gjel­der fer­mings­mel­din­gen, vik­ti­ge dato­er, plan­leg­gin­gen og utfø­rel­sen av selve fer­mings­da­gen og and­re pra­kis­ke opp­lys­nin­ger.

Vel møtt!

Share