Foreldrenes rolle og ansvar

 

I ekte­ska­pe­ts- og dåpens sakra­ment sa dere ja til å opp­dra bar­net deres i den katols­ke tro. Det­te inne­bæ­rer også å til­rette­leg­ge for læring av tro­en i hjem­met.

Her er noen for­slag til hvor­dan man kan være gode for­bil­der for unge­ne:

  • Føl­ge bar­net til kate­ke­se
  • Bønn i hjem­met (mor­gen-, kvelds- og bord­bønn)
  • Hjel­pe til som kate­kese­vert
  • Gå til mes­sen
  • Spør­re bar­na om hva de har gjort og lært i kate­ke­sen
  • Opp­munt­re bar­na til å spør­re om tro­en, her er pres­te­ne vel­dig behjel­pe­lig
  • Opp­munt­re bar­ne til å del­ta i kirke­li­vet og deres man­ge akti­vi­te­ter for barn og unge som mini­stre­ring, diver­se ung­doms­grup­per og koret.
  • Føl­ge de ti bud
  • For­eld­re­ne er inn­kalt til for­eldre­møte med jev­ne mel­lom­rom (se time­plan). Her vil for­eld­re­ne få vik­tig infor­ma­sjon ved­rø­ren­de under­vis­ning og opp­da­te­rin­ger i time­ne.

Nor­ge er et seku­lært sam­funn, det vil si at reli­gio­nen tar mind­re plass i sam­fun­net og har ikke like stor betyd­ning som før. I til­legg er Nor­ge et multi­kul­tu­relt sam­funn med man­ge and­re tros­ret­nin­ger. Desto stør­re grunn er det å beva­re kul­tu­ren, tra­di­sjo­ne­ne og tro­en. Sam­ti­dig øns­ker vi å lære bar­ne om tole­ran­se og respekt oven­for and­re tros­ret­nin­ger. Kir­ken må kon­kur­re­re med and­re fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, der­for tren­ger vi din hjelp, som for­eld­re og fore­sat­te, til å prio­ri­te­re den­ne peri­oden av livet deres som er svært avgjø­ren­de for bar­nets tro­s­opp­fat­ning res­ten av livet.

Share