Fremtidens pastorale arbeid-undersøkelse

Kjære alle sammen,

Bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg. har ned­satt en arbeids­grup­pe som skal se på hvor­dan frem­ti­dens pas­to­ra­le arbei­de bør orga­ni­se­res i Oslo katols­ke bispe­døm­me.

Hva tren­ger vi at bispe­døm­met iverk­set­ter av til­tak for å frem­me for­kyn­nel­sen av Evan­ge­li­et og styr­ke de tro­en­de?

Alle tro­en­de kan bli med på å hjel­pe oss med å avdek­ke frem­ti­dens behov ved å sva­re på den­ne under­sø­kel­sen (link under).

Under­sø­kel­sen er ano­nym.

Under­sø­kel­se om frem­ti­dens behov.


Svar­frist: 7. novem­ber 2017

Share