Hellige tre kongers fest 2018

Lør­dag 06. janu­ar had­de Focola­re og St. Johan­nes en av de størs­te arran­ge­men­te­ne menig­he­ten noen gang har sett for barn i alde­ren mel­lom 4–8 år. Hele fami­li­en var invi­tert til jule­spill, dokke­tea­ter og grøt. Det var et vel­lyk­ket arran­ge­ment med fan­tas­tisk opp­legg, opp­møte og der­med god stem­ning!

Ved inn­gan­gen fikk man til­delt en stjer­ne som skul­le være ens navne­skilt, der­et­ter gikk man inn til kapel­let for å teg­ne og lage kro­ner — for­di alle er vel da kon­ger! Etter det gikk man inn til menig­hets­lo­ka­let hvor man møt­te Kas­par som let­tet etter Mel­kior og Bal­ta­sar, de to and­re kon­ge­ne, også kjent som de vise menn. Under det­te jule­spil­let var det inn­slag av leker hvor både bar­na og for­eld­re­ne del­tok. His­to­ri­en om “den gam­le sko­ma­ke­ren” av Leo Tol­stoj ble frem­ført i en klas­sisk dokke­tea­ter. Vide­re på de hel­li­ge tre kon­gers ferd stø­tet de på Her­odes, sam­ti­dig som Gab­ri­el besøk­te Maria og ga hen­ne beskjed om den sto­re kon­gen hun skul­le bære på og gi nav­net Jesus.

På slut­ten av jule­spil­let tar de tre kon­ge­ne med seg pub­li­ku­met for å fin­ne Jesus bar­net. De leter i alle kri­ker og kro­ker, kapel­let og kjøk­ke­net, men fin­ner ham ikke. Men i stal­len, i kirke­rom­met, ven­ter Jesus bar­net — med Maria, Josef, gje­ter­gut­ten og Gab­ri­el. Der ven­tet også sang og nys­gjer­ri­ge barn for å møte den sto­re kon­gen de ende­lig fikk møte.

Etter jule­spil­let var alle invi­tert til grøt i kapel­let. Her var det god stem­ning og man­ge fine sam­ta­ler før alle gikk hver sin vei, men ikke før de fikk gave fra de hel­li­ge tre kon­ge­ne i form av godte­po­ser.

Stor takk til Focola­re for ini­tia­tiv, rekvi­si­ta og pro­gram, takk til St. Johan­nes for loka­le, menig­het, del­ta­ke­re, hjelp fra sta­ben og til­rette­leg­ging, takk til skue­spil­le­re og ikke minst Jesus bar­net, og takk til alle fri­vil­li­ge og hjel­pe­re — det­te had­de ikke vært mulig uten dere.

Klikk her for bilder

 

Tekst: Ire­ne Bau­tis­ta

Foto: Ivan Vu

Share