Hilsen fra Ola Beisvåg

eng polsk

Kjæ­re menig­he­ten,
ola beisvågEtter 28 år som prest i Gro­rud­da­len har jeg nå blitt pen­sjo­nist og skal flyt­te til Råde i Øst­fold over som­mer­en. Fra 1986 til 1993 var jeg prest i Bred­tvet, og fra 1993 sogne­prest i Gro­rud.
Det sis­te året har jeg vært senior­prest i det nye sam­men­slåt­te Gro­rud sogn. I alle år har jeg ar-bei­det med øku­me­nikk og sam­ar­beid med and­re kir­ker. Det fin­nes bare ett evan­ge­li­um, det gla­de bud­skap om Jesus Kris­tus, men vi har fire evan­ge­li­er. Det sier noe om at vår krist­ne tro kan uttryk­kes og prak­ti­se­res på uli­ke måter. Der­for er det vik­tig at vi som krist­ne men­nes­ker kan stå sam­men om det ene evan­ge­li­um og lære av hver­and­res liv, tra­di­sjo­ner og er-farin­ger. Det er min drøm at vi en dag også kan fei­re natt­ver­den sam­men.
For meg er det mes­sen som er det sen­tra­le midt-punkt i kir­kens liv. Der­for var det en stor dag for meg da St. Olav menig­het førs­te gang fikk bru­ke Roms­ås kir­ke. Og nå er jeg glad for at dere, mine søs­ken i tro­en, i St. Johan­nes menig­het får bru­ke den kir­ken jeg selv har vært prest i gjen­nom syv år. Dere har fått et vak­kert og høy­ti­de­lig kirke­rom. Det er vik­tig som en vei­vi­ser inn til det hel­li­ge. Sist søn­dag fikk jeg se det nye kru­si­fik­set og jeg gle­der meg til å få se det sto­re alter­bil­det som snart kom­mer på plass.

Vi i Den nors­ke kir­ke har man­ge kir­ker i Gro­rud­da­len som vi kan bru­ke. Der­for gle­der jeg meg over at så man­ge kato­lik­ker nå også har et hel­lig sted å gå til for å fei­re mes­se! Det er også mitt øns­ke at dere også kan over­ta under­eta­sjen i kir­ken slik at dere får plass til alt som skjer i menig­he­ten.
Det er mitt håp at mine etter­føl­ge­re i Gro­rud vil fort­set­te det øku­me­nis­ke arbei­det i Gro­rud­da­len.
Med bønn om Guds vel­sig­nel­se over St. Johan­nes menig­het!
Hil­sen Ola Beis­våg

Share