Hobbyklubben

Velkommen til hobbyklubben 2016/2017

Vi er en grup­pe som er under­lagt Cari­tas grup­pen i St. Johan­nes.

Vi møtes ca 2 gan­ger i måne­den på man­da­ger fra kl 16.00–18.00. Vi job­ber med hånd­ar­beid og kan arran­ge­re små kurs med bestem­te tema­er ut ifra hvil­ke kunn­ska­per grup­pen har og øns­ker. Vi bistår i for­bin­del­se med advent- og faste­ak­sjon og har egne inn­sam­lings­ak­sjo­ner til inn­tekt for menig­he­ten. Vi har også ansvar engang i blant for kirke­kaf­fen etter høy­mes­sen og engelsk­mes­sen. Vi øns­ker oss fle­re med­lem­mer så det er bare å ta turen inn­om. Vi er en sosi­al og hyg­ge­lig grup­pe.

Møte dato­er:

Nå har vi tatt advents­fe­rie og star­ter opp igjen etter nytt­år. Ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret ved spørs­mål.

Share