Hva skjer etter fermingen?

Det er man­ge akti­vi­te­ter i menig­he­ten og i Oslo for deg som er nykon­fir­mert og klar til å søke etter Her­ren for deg selv. Men det fines­te er, du er ikke ale­ne! Ved inn­gan­gen inn til kir­ken (våpen­hu­set) fin­ner du også bro­sjy­rer for barn- og ung­doms­ak­ti­vi­te­ter. Her er det en rek­ke for­slag til grup­per og akti­vi­te­ter du kan del­ta nå som du har mot­tatt fer­min­gens sakra­ment:

I menigheten

Utenfor menigheten

  • NUK, Nor­ges unge kato­lik­ker
  • Dis­trikt Oslo — er et organ under NUK. Lede­ren for Dis­trikt Oslo er Mar­tin Nguy­en, kom i kon­takt med Ire­ne der­som du øns­ker å kon­tak­te Mar­tin. Dis­trikt Oslo består av alle lokal­lag i Oslo, St. JO og TUK er en av dem. Sam­me arran­ge­rer de stør­re arran­ge­men­ter for mål­grup­pen fer­mings­kan­di­da­ter og and­re ung­dom­mer. Slik kan du bli bed­re kjent med and­re kato­lik­ker som deg på din jevn­al­der.
  • Lun­den klos­ter — det er man­ge klos­te­re her i Oslo som du kan sjek­ke ut, men en av dem, som lig­ger nær oss er Lun­den klos­ter på Lun­den. Øns­ker du for eksem­pel retrett fra den hek­tis­ke hver­da­gen kan du ta turen inn­om her. De arran­ge­rer også fel­les hel- eller halv­dags retrett og åpen dag. St. Domi­ni­kus og Kata­rina­hjem­met er and­re ste­der som til­byr det sam­me.

Spør gjerne barne- og ungdomarbeider:

Share