HYRDEBREV OM HELLIGHETENS ÅR

Biskopen utroper et hellighetens år

HYRDEBREV OM HELLIGHETENS ÅR

«Mitt kall er kjærlighet»

Kjæ­re brød­re og søst­re i Kris­tus!

Den nor­dis­ke bispe­kon­fe­ran­se arran­ge­rer høs­ten 2018 en reli­kvie­val­fart hvor den hel­li­ge Thé­rè­se av Lisieux og hen­nes hel­lig­kå­re­de for­eld­re, Louis og Zélie Mar­tin, gjes­ter Nor­den. For å for­be­re­de oss på å ta imot den nåde som hel­ge­ne­nes nær­vær vil gi oss, vil jeg opp­ford­re til at det bes for besø­ket og vår hel­lig­gjø­rel­se. Jeg opp­ford­rer dere der­for til å be nove­nen sam­men i mes­sen og i deres hjem, slik at vi på lil­le Thé­rè­ses for­bønn ras­ke­re kan nå frem til den full­kom­ne kjær­lig­het.

Med reli­giøs lydig­het bar Jom­fru Maria sin Sønn frem i tem­pel­et for å vie ham til Her­ren. Frem­stil­lin­gen var i vir­ke­lig­he­ten et møte mel­lom Gud og de tro­en­de, som så lyset av Guds her­lig­hets­glans åpen­bart for folke­sla­ge­ne. Det er opp­fyl­lel­sen av Mala­kis pro­fe­ti om at «Her­ren som dere søker, kom­mer til sitt tem­pel» (3,1). Med tro­ens øyne har også vi, med Sime­on, sett Kris­ti frel­se. Når vi frem­bæ­rer våre liv for Gud, er det for at han skal kun­ne fyl­le det og for­vand­le det i sin kjær­lig­hets flam­me. Hel­lig­het i men­nes­ker beteg­ner nær­he­ten og lik­he­ten til Gud hos dem som sva­rer på sitt kall om å føl­ge Kris­tus.

Om noen skul­le fryk­te at full­kom­men­he­tens fjell er ube­sti­ge­lig, har Thé­rè­se vist at det fin­nes en «heis» til him­me­len, kjent som «Den lil­le vei­en for ånde­lig barn­dom». Med orde­ne «mitt kall er kjær­lig­het», utford­rer hun hver og en av oss til å vel­ge Gud, uav­hen­gig av livs­kall, situa­sjon og evner. For det er bare Gud som kan fyl­le de dypes­te lengs­le­ne i våre liv. Med tro­ens gave opp­da­ger vi hvem vi ved Guds nåde får lov til å være. Som hel­li­ge kan vi ende­lig bli «hele» men­nes­ker.

Mitt håp er at reli­kvie­val­far­ten skal gjen­opp­li­ve gle­den i vårt fel­les kall til hel­lig­het, og at vi ved å ære reli­kvie­ne til den hel­li­ge Thé­rè­se og hen­nes for­eld­re skal min­nes om at det­te målet med Guds og Kir­kens hjelp ikke er uopp­nåe­lig. Jeg utro­per der­for 2018 til et hel­lig­he­tens år, for at alle tro­en­de i Oslo katols­ke bispe­døm­me og Trond­heim stift på ny kan opp­vek­ke gle­den i Guds mis­kunns­rike venn­skap. Det er mitt håp at besø­ket av den hel­li­ge Thé­rè­se, Louis og Zélie blir til inspi­ra­sjon og vel­sig­nel­se, slik at man­ge men­nes­ker kom­mer inn i Kris­ti liv­gi­ven­de føl­ge.

 

På fes­ten for Her­rens frem­stil­ling i tem­pel­et,

  1. febru­ar 2018

+ Bernt Eids­vig Can. Reg,
Bis­kop av Oslo og admi­ni­stra­tor av Trond­heim

 

katolsk.no/hellighet

facebook.com/relikvier

Share