INVITASJON TIL FORVENTNINGSMØTE

Sted/tid: Bred­vet kir­ke, 29. mai kl. 1800 (mes­se der­et­ter møte)

MØTE er flyt­tet til Tors­dag 30.Mai kl. 18:00

 

St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het er nå etab­lert i Gro­rud­da­len, og vi er vel­sig­net som kan ta i bruk Bred­tvet kir­ke. Det er et menings­fylt og vik­tig arbeid som ven­ter oss alle i menig­he­ten, og vi øns­ker der­for å inn­kal­le til det vi har kalt et for­vent­nings­møte.

Her kan vi alle sam­les og leg­ge fram våre tan­ker og visjo­ner for St. Johan­nes menig­het, og sam­men leg­ger vi pla­ner for hvor­dan vi kan nå våre mål. Det­te er et åpent møte hvor alle er vel­kom­ne. Har du tan­ker om vei­en vide­re, øns­ker du å gi av noe av deg selv? La oss sam­le kref­te­ne og ten­ker høyt sam­men!

VELKOMMEN!

Share