Invitasjon til utdeling av barnebibel

polsk eng Tiếng việt

St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het
har gle­den å invi­te­re alle som er 4 åri til høy­mes­se søn­dag 07. desem­ber kl. 11:00.

barnebibelUnder mes­sen blir bib­le­ne vel­sig­net før de deles
ut til bar­na. Bar­nets navn blir ropt opp i
kir­ken, slik at bar­na sam­men med for­eld­re­ne
kan kom­me opp og mot­ta bibe­len som en
gave fra menig­he­ten. For å få en full­sten­dig l
iste over alle 4 årin­ge­ne som kom­mer til
utde­lin­gen og mes­sen, ber vi dere mel­de på
deres barn innen: søn­dag 30. novem­ber til:
E-post: Oslo-St.Johannes@katolsk.no
Tel.: 23 68 11 00 (menig­hets­kon­to­ret)
Det kos­ter ingen­ting. Men om du øns­ker å gi en
dona­sjon til menig­he­ten, er vi takk­nem­lig.
Legg kon­vo­lut­ten med dona­sjon i penge­kas­sen
ved St. Johan­nes sta­tu­en som står i våpen­rom­met, eller til menig­he­tens bank­kon­to:
3000.30.11859. Hjer­te­lig vel­kom­men!

Med venn­lig hil­sen,
St. Johan­nes, Apos­tel og Evan­ge­list menig­het.
Bredtve­tvei­en 12, 0950 Oslo

Share