Julebasaren kommer!

julekrybberCari­tas St. Johan­nes med hjelp av Hobby­grup­pen og i sam­ar­beid med St. Jo ung­doms­lag arran­ge­rer jule­ba­sar alle søn­da­ge­ne i advent. Her sel­ges det hånd­lag­de ting som jule­pynt, stea­rin­lys, strikke­ar­tik­ler o.l. Det sel­ges lodd hvor vin­ner­ge­vins­ten er deko­ra­tiv glass­kunst. Ung­doms­la­get vil også gå rundt med bøs­ser etter mes­se­ne. Pen­ge­ne går til advents­ak­sjo­nen.

Share