Julehilsen fra sognepresten

P PhuKjæ­re menig­het, tro­en­de og ven­ner,

Om noen dager vil ver­den nokk en gang fei­re Jesu Kris­ti fød­sel, hvor men­neske­slek­ten min­nes om Guds rike barm­hjer­tig­het og nåde, ved å sen­de sin enbår­ne Sønn til ver­den for å frel­se ver­den fra syn­dens len­ker.
Den­ne hel­li­ge høy­ti­den gir oss mulig­het til å være takk­nem­lig. Takk­nem­li­ge for den kjær­lig­he­ten Gud har vist men­nes­ket. Vi tak­ker Gud for at han har holdt oss under sine vin­ger, styr­ke oss i mot­gang og gir oss barm­hjer­tig­het og nåde i hver­dags­li­vet.
Jeg vil bru­ke den­ne anled­nin­gen for å tak­ke menig­he­ten, tro­en­de og ven­ner som har støt­tet oss, og utret­te­lig ber for menig­he­ten, Kir­ken og sam­fun­net. Det­te utfol­der seg gjen­nom deres gode gjer­nin­ger, sje­ne­rø­si­tet og vil­lig­het. Ingen nevnt, men hel­ler ingen glemt.

Med julen i ven­te, øns­ker jeg alle sam­men en rik­tig vel­sig­net jul. Og en rik­tig godt nytt år, når den tiden kom­mer.

Deres i Kris­tus,

Domi­ni­kus Nguy­en Thanh Phu

Sogne­prest

Share