Kallssøndag 26.april

Vi øns­ker våre preste­stu­den­ter fra St. Eystein preste­se­mi­nar vel­kom­men hit til St. Johan­nes menig­het i dag

Paul Opa­ta
Myron kuspys
Josef Otter­sen
Hai Peter Duy Nguy­en

IMG_8643 IMG_8647 IMG_8648 IMG_8683 IMG_8675 IMG_8692 IMG_8694

I anled­ning den­ne søn­da­gen har menig­hets­rå­det invi­tert noen preste­stu­den­ter fra St. Eystein preste­se­mi­nar til
høy­mes­sen kl 11.00.
De vil hol­de en liten appell i slut­ten av mes­sen og vise en liten bilde­vis­ning i kirke­kaf­fen. Mini­stran­te­ne vil sam­le inn en sær­kol­lekt for St. Eystein preste­se­mi­nar etter mes­sen og i kirke­kaf­fen. Frem­ti­dens pres­ter tren­ger vår støt­te i bønn og i det øko­no­mis­ke.
 Du kan hjel­pe ved å bli «semi­na­rets ven­ner» hvor du gir 100kr hver mnd i avtale­giro.
Da får du nyhets­brev om semi­na­ret, stu­den­te­ne og invi­ta­sjo­ner til stør­re begi­ven­he­ter.
 St. Johan­nes menig­het gir 1000 kr hver mnd i avtale­giro til St. Øystein preste­se­mi­nar
Med førs­te beta­ling i mars 2015, som ble bestemt av menig­hets­rå­det.
Du kan lese mer på semi­na­rets egen blogg: steystein.katolsk.no

Share