Karitative arbeid i menigheten

Vel­sig­nel­se av Cari­tas grup­pen.

IMG_8627 IMG_8666 IMG_8687

Cari­tas St. Johan­nes er menig­he­tens bistands­grup­pe i sam­ar­beid med Cari­tas Nor­ge. Vi job­ber mot “omsorg i hver­da­gen” hvor foku­set er å for­mid­le neste­kjær­lig­het gjen­nom det kari­ta­ti­ve arbeid innen­for og uten­for menig­he­tens gren­ser.

Vi job­ber mot:

  • Eldreomsorg/besøk
  • Fel­les lunsj — åpent hus, alle hjer­te­lig vel­kom­men!
  • Skyss til kir­ken
  • Øku­me­nikk i Gro­rud­da­len
  • Fel­les­skap og dis­ku­sjon
  • Støt­te til pro­sjek­ter gjen­nom Cari­tas Nor­ge
  • Bistå med hjelp ved hen­del­ser
  • Del­tar i fel­les­rå­det for et bed­re sam­funn
  • Norsk under­vis­ning i sam­ar­beid med Cari­tas Nor­ge
Vi trenger din hjelp, for å hjelpe!

Kon­takt Cari­tas St. Johan­nes for mer info

Epost: oslo-st.johannes@katolsk.no
Tele­fon: 23 28 11 00 (menig­hets­kon­tor)

Share