Katecheza dla dorosłych

W para­fii św. Jana roz­począł się rocz­ny kurs katechezy dla dzieci i mło­d­zieży. Na pier­w­szym spot­ka­niu w dniu 14 wrześ­nia nasze dzieci i mło­d­zież sta­wili się bard­zo licz­nie. Do nau­ki katechezy podcho­d­zi­my bard­zo poważ­nie i sta­wia­my sobie za cel aby zapoz­nać wszyst­kie dzieci i mło­d­zież z podsta­wa­mi naszej wia­ry. Zda­je­my sobie rów­nież sprawę z tego, że najważ­niej­szą częścią nau­ki wia­ry jest to czego nau­czy­my się w domu. Dlatego bard­zo waż­ne jest, aby rod­zice oraz opie­ku­nowie odpowied­zial­ni za naukę wia­ry bra­li udział w kateche­zie dla dorosłych.

Para­fia św. Jana zap­rasza wszyst­kich rod­ziców dzieci uczęsz­cza­jących na katechezę, a szczegól­nie rod­ziców dzieci pier­w­szokom­unij­nych, na katechezę dla dorosłych. Opie­ku­nów oraz inne oso­by dorosłe zain­te­re­sowane katechezą rów­nież ser­de­cz­nie zap­rasza­my.

Celem spot­kań kateche­ty­cz­nych dla dorosłych jest danie moż­liwości aby prze­myś­leć swo­ją włas­ną wiarę oraz miej­sce wia­ry w życiu rod­zin­nym. Bycie rod­zicem nie­sie ze sobą wie­le wyzwań. Katecheza dla dorosłych daje te uni­kal­ną moż­liwość spot­ka­nia i wymiany myś­li oraz posta­wie­nia pytań , któ­re w sobie nosi­my ale nig­dy ich nie wypowied­zie­liś­my. We wspól­nocie (międ­zy inn­y­mi przy kawie i her­bacie ) może­my wspie­rać się wza­jem­nie w zada­nia­ch , któ­re mamy jako rod­zice. Po pier­w­szych spot­ka­nia­ch ustali­my tema­ty, który­mi będ­zie­my się zaj­mo­wać. Co znaczy być rod­zicem , mod­litwa w rod­zi­nie, jak zachę­cać dzieci do udziału we mszy świętej , wia­ra na co dzień – to tylko niek­tó­re z przykła­dow­ych tematów.

Katecheza dla dorosłych odby­wać się będ­zie w tym samym cza­sie co katecheza dla dzieci i mło­d­zieży, poni­ew­aż rod­zice zwyk­le dow­ożą swoje pociechy do i z kościoła. Począ­tek spot­ka­nia o god­zi­nie 10:00  zakończe­nie mszą świętą z dzieć­mi o godz. 13:00

Cze­ka­my z radością na  spot­ka­nia kateche­ty­cz­ne rod­ziców i dorosłych w para­fii św. Jana oraz mamy nad­zie­ję, że wie­le osób skorzys­ta z moż­liwości by rozwijać i wzmac­niać swo­ją wiarę rów­nież w życiu rod­zin­nym. Wszel­kie pyta­nia i suge­stie proszę kier­ować do p.Haavar                 nr. tel.958 73 504 lub e mail Haavar.Simon.Nilsen@katolsk.no.

Share