Ogłoszenia z 3 września 2017 r.

1. Przy­po­minamy, że katecheza w j. pol­skim dla dzieci od 2 do 5 kla­sy oraz od 6 do 9 kla­sy roz­poczy­na się w sobotę 30 wrześ­nia o godz. 10.00. W ramach tej katechezy odby­wa się także przygo­towanie do I Kom­u­nii Świętej i do Bierz­mo­wania i trwa ono 2 lata. Bard­zo pro­si­my rod­ziców, którzy jesz­cze nie zapi­sa­li swoich dzieci o doko­na­nie zapisu po Mszy świętej w zakrys­tii. Bard­zo pro­si­my, aby zapi­sy­wać się w swoich para­fiach.

2. Dzięku­ję P. Ada­mo­wi za założe­nie kon­ta dla naszej pol­skiej wspólno­ty na Face­bo­oku. Moż­na nas zna­leźć wpisu­jąc hasło: pol­scy para­fi­anie w koście­le St. Johan­nes. Do czasu założe­nia naszej stro­ny wszel­kie dłuższe ogłosze­nia związa­ne z naszą pol­ską wspól­notą będą umie­sz­cza­ne na Face­bo­oku. Oprócz tego ogłosze­nia z całej para­fii są umie­sz­cza­ne na nor­we­skiej stro­nie para­fii.

3. Chce­my poin­for­mo­wać, że spot­ka­nia naszej pol­skiej grupy przy kawie będą się odby­wały w trzecie nied­zie­le mie­sią­ca po Mszy św. o godz. 9.00. Wszyst­kich ser­de­cz­nie zap­rasza­my.

     Ks. Piotr Gąsior (numer tele­fonu: +47 925 44 572)

Share