Katekese for 4.–7.klasse

AKTUELT:

Siden er under oppdatering

Vel­kom­men til kate­ke­se. Ta kon­takt med kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren vår på mary.femane.cabahug@katolsk.no der­som du ikke fin­ner det du leter etter på den­ne nett­si­den eller om dere ikke har fått invi­ta­sjon til kate­ke­se innen juli.

Sjekkliste:

 1. Levert dåpsattest (KUN ÉN GANG)

2. Registrert seg for årets katekese (HVERT ÅR)

3. Betalt katekeseavgift

4. Møt opp første katekesedag med matpakke og skrivesaker

 

Da er du klar for kate­kese­året! Løpen­de infor­ma­sjon sen­des ved e.posten du regist­rer­te deg med, så følg med!

Meny:

Påmel­ding av kate­kese­barn

Dato­er for under­vis­nin­ger og and­re opp­legg

Time­plan for en kate­kese­dag

Hvem er vi?

Ofte stil­te spørs­mål

Pri­ser

Ver­tens opp­ga­ver under kate­kese­lør­da­ge­ne (4.–5.klasse)

Øns­ker du å bli en kate­ket?

For­eld­re­nes rol­le og ansvar

Annet:

Lin­ker til nyt­ti­ge nett­si­der

Ret­nings­lin­jer fra OKB

 

 

 

 

 

 

 

Bil­der tatt bra blilys.no

Sist opp­da­tert: 07.juni 2018 Kl.11.27

Share