Katekese nytt

Vi har nå sendt ut brev med invi­ta­sjon til kate­kese­un­der­vis­ning for året 2016/2017.

Om dere ikke får det­te i post­kas­sen deres i løpet av juni, så bør dere ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret.

¨ Grun­nen til at dere ikke har fått den­ne til­sendt kan være for­di deres adres­se ikke til­hø­rer vår menig­het eller at dere ikke er regist­rert i Oslo Katols­ke Bispe­døm­mes digi­ta­le regis­ter.

Alle er hjer­te­lig vel­kom­men til å få under­vis­nin­gen hos oss uan­sett.

 

Opp­starts­da­to­er

2. — 5. klas­se med for­eldre­møte: 10. sep­tem­ber kl. 10.00

6.- 9. klas­se med for­eldre­møte: 24. sep­tem­ber kl. 10.00

 

Infor­ma­sjon om kate­ke­sen vil bli hengt opp i opp­slags­tav­len og fort­lø­pen­de opp­da­tert påden­ne nett­si­den til menig­he­ten i løpet av som­mer­en.

De som gikk i kate­ke­se i fjor vil også få en invi­ta­sjon på epost.

 

Spørs­mål kan stil­les til kate­ke­se­ko­or­di­na­tor Mary (Fem) Caba­hug:

Epost: katekesestjohannes@gmail.com

Tel. menig­hets­kon­tor: 23 68 11 00

 

Share