Kefas møter Vigeland

Klok­ka 20:30 fre­dag kveld ankom Kefas trygt til entre­en til St. Johan­nes, med 9 ung­dom­mer fra NUK-St. JO vente­ne­de spent i loka­let. Med en varm vel­komst til våre 12 søs­te­re og den ene bro­ren var NUK-St. JO kla­re til å være vert til de som en gang vis­te oss rundt Göte­borg på vår­en. Nå var det vår tur.

Med en lang kjøre­tur til Oslo var det så klart mat som sto først på pro­gram­met. Helt kon­kret ble det ser­vert potet­mos med grill­pøl­ser og salat. Under mål­ti­det pre­sen­ter­te jeg leder­team­et, prak­tisk infor­ma­sjon og pro­gram­met for hel­gen. Der­et­ter var det på tide med aften­bønn. Ung­dom­me­ne ble med Hen­ok og Jeri­na til kirke­rom­met for å syn­ge og be nat­ten inn. Etter afte­bøn­nen lær­te ung­dom­me­ne hver­and­re å kjen­ne ved hjelp av avis­le­ken og «speed dating». Det var både roman­tisk og hyg­ge­lig stem­ning der vi satt og for­tal­te hver­and­re livs­his­to­ri­en vår på to minut­ter. Etter bli-kjent akti­vi­te­te­ne var det duket for show. I St. Mat­teus loka­let dan­set ung­dom­me­ne til «The Power», «That’s What Makes You Beaut­i­ful» og “All The Sing­le Ladi­es (Put a Ring on it)” på Just Dan­ce, YouT­ube style. Kefas ble ende­lig full­tal­li­ge da deres man­ne­li­ge leder kom fra buss­ter­mi­na­len, men som dess­ver­re gikk glipp av dan­sin­gen (vi har hørt ryk­ter om hans impo­ne­ren­de dan­se-skills – som ble hel­dig­vis demon­strert på søn­da­gen). Res­ten av kvel­den var det fritt fram. Noen spil­te kort­spill og brett­spill, mens and­re slo av en prat med hver­and­re. Lyset ble sluk­ket klok­ka 02.00.

Til fro­kost kom p. Val­de­ma­ras på besøk og til­bød Twist sjo­ko­la­de som en vel­komst for Kefas. Det­te tok de med seg til byvand­rin­gen, alt­så «stad­vand­ring» som de sier det på svensk (nei, pla­nen var ald­ri å gå en tur i sko­gen). Førs­te stopp var Frognerparken/Vigelandsparken. Det var blan­den­de følel­ser og reak­sjo­ner ved ankom­mel­sen. Vide­re tok vi turen til Det Kon­ge­li­ge Slot­tet. Her så man både gar­dis­ter og en sta­tue av den svensk-nors­ke unions­kon­gen Karl XIV Johan. Ned­over mot uni­ver­si­tets­plas­sen stakk vi inn­om en forsk­nings­fes­ti­val, hvor man blant annet kun­ne tes­te hvor høy smerte­ters­kel man har og lage figu­rer med få mate­ria­ler av plast. Det var her Kefas Jr. ble født. Etter forsk­nin­gen, var det på tide med lunsj. På vei­en møt­te vi på en sky av bob­ler og Stor­tin­get. Etter turen inn­om Pep­pes Piz­za gikk vi ned­over Karl Johans gate, shop­ping­gata i Oslo. Akku­rat den lør­da­gen var det mar­keds­dag hvor det var man­ge varer til ned­satt pris, ergo så var det en stor folke­meng­de – noe som ikke er van­lig i Oslo. Ved ope­ra­en var været grått og utsik­ten ikke opti­malt. Det stop­pet ikke våre ung­dom­mer til å ta bil­der og leke sis­ten på ope­ra­ta­k­et.

Da var det på tide at halve leder­team­et til NUK S-t. JO måt­te til­ba­ke til kir­ken for å for­ber­de mid­da­gen. Der­med ble de gjen­væ­ren­de NUK-St. JO del­ta­ker­ne, leder­ne og Kefas med til Aker­s­vei­en, med p. Andreas som guide. De besøk­te vår lil­le Vati­kan og ble vist rundt i St. Sunni­va bar­ne-og ung­doms­sko­le, St. Josef, St. Olav dom­kir­ke, Vår Frel­ses Grav­lund og til slutt fei­ret de mes­se på St. Olav. Her tok til og med Max les­nin­gen på svensk! Etter mes­sen var det på tide å ven­de til­ba­ke til St. Johan­nes hvor mid­da­gen ven­tet på dem. Kvelds­ak­ti­vi­te­te­ne var fil­men, «The Rite», og and­re sosia­le akti­vi­te­ter. Før alle la seg had­de Kefas en svensk «aften­bønn». Mye av det­te var ukjent for NUK-St. JO, men sam­men avslut­tet vi med en vak­ker Sal­ve Regi­na. Da var det legge­tid, sier vi.

Da søn­da­gen kom var det ikke så mye igjen på pro­gram­met. Det ble visst arran­gert dan­se-fro­kost med Yoni og Loui­se i spis­sen. Vi fei­ret mes­se med p. Val­de­ma­ras og 3 unge jen­ter fra Kefas sang vak­kert «Jeg er livets brød» under mot­ta­kel­sen av euka­ris­ti­en. Hel­gen avslut­tet uten­for kirke­byg­get med fel­les­bil­de (og dans). Det ble et vemo­dig far­vel, men vi ses igjen! Ta godt vare på Kefas Jr. og ung­doms­ar­bei­det deres!

Tusen takk til alle som gjor­de hel­gen mulig; menig­he­ten, de sprud­len­de ung­dom­me­ne til NUK-St. JO og Kefas, og ikke minst lede­re fra de respek­ti­ve lokal­la­ge­ne. Adjø og tack så myck­et för en kjem­pe hyg­ge­lig helg!

Tekst av Ire­ne Bau­tis­ta

Bil­der tatt av Dieu-Hien Nguy­en

Share