Kirkebenker

photoSom tid­li­ge­re kunn­gjort, er sto­le­ne i kir­ken bare en mid­ler­ti­dig løs­ning siden vi ikke enda har kirke­ben­ker og knele­ben­ker. Det­te har vi tenkt å gjø­re noe med. Det er alle­re­de satt i sving;  kirkebenk/k n e l e b e n k / s k r i f t e s t o l /kor­møb­ler-pro­sjek­tet. Vi er godt i gang og sam­ar­beid med bispe­døm­mets eien­doms­av­de­ling for at det­te kan rea­li­se­res. De sto­le­ne som vi sit­ter på per i dag er ikke egnet til bru­ke i litur­gi­en, spe­si­elt når de ikke har knele­ben­ker.
Det­te gjør at det er uprak­tisk. For­ri­ge pro­sjekt ble meget vel­lyk­ket da vi
inn­sam­let litt over 70.000 kr til litur­gis­ke ustyr. Tak­ket være menig­he­tens sje­ne­rø­si­tet og gav­mild­het. Den­ne gan­gen vil vi nok en gang, etter kort tid, appel­le­re til menig­he­ten med en stør­re pro­sjekt:

Inn­sam­ling til kirke­møb­ler.

 

Pro­sjek­tet inne­hol­der: Kirke­ben­ker og knele­ben­ker til 500 per­soner, 1 skrifte­stol bakerst i kirke­rom­met og møb­ler oppe i koret (til pres­te­ne og mini­stran­te­ne + kon­ce­l­e­bre­ren­de pres­ter).
Pro­sjek­tet vil kom­me opp på ca. 360.000 kr eks mva og trans­port. star­te inn­sam­lings­til­tak. Det førs­te som vi øns­ker å opp­ford­re folk til er å gi kirke­bi­drag gjen­nom bispe­døm­mets avtale­giro ved
en fast sum som trek­kes hver måned. Alt hjel­per, om det bare er en liten sum fra hver fami­lie, er det­te en bety­de­lig sum for menig­he­ten. Skje­ma fin­ner dere i våpen­hu­set. Fer­dig­fylt skje­ma kan sen­des direk­te til bispe­døm­met, eller leve­res til menig­hets­kon­to­ret. Om du tren­ger hjelp å utfyl­le skje­ma­et, kon­takt menig­hets­kon­to­ret. Vi hjel­per deg å fyl­le ut.

 

Share