Koordinator for kirkekaffe

Menig­he­ten er vel­sig­net med man­ge fri­vil­li­ge til for­skjel­li­ge opp­ga­ver i menig­he­ten
Vi vil etter hvert set­te opp tur­nus­lis­te angå­en­de lek­tor, kirkeverter,frivillig hjel­pe­re på dag­tid, vaske­hjelp osv. Kirke­kaf­fe etter mes­se­ne er en del av menig­he­tens pas­to­ra­le akti­vi­tet, hvor vi da
får tid til å bli bed­re kjent med hver­and­re. Vi har fått en fri­vil­lig koor­di­na­tor til kirke­kaf­fe. Om du kan hjel­pe til med å bake,forberede, stå og sel­ge eller ved å ryd­de etter kirke­kaf­fe, er det­te svært øns­ke­lig!
Kon­takt Vic­to­ria Vo på tele­fon: 94 29 29 75 for nær­me­re infor­ma­sjon.
Ditt bidrag er vel­sig­nel­se for menig­he­ten.

Share