Korsveien til fastetiden!

polsk Tiếng Việt

Kjæ­re menig­het. Kirke­rom­met for­nyes sta­dig. Det nes­te vi nå skal få mon­tert i kirke­rom­met er en kors­vei! Siden tid­lig i høst har Ing­unn Ceci­lie Lyng arbei­det med den­ne: Hun er tekstil­kuns­ter, og lager 14 korsvei­sta­sjo­ner med i vev­de bil­der for oss. Hun har utført fle­re and­re arbei­der for Den katols­ke kir­ke, blant annet full utsmyk­ning med kors­vei i St. Frans kir­ke i Lar­vik.

Vi har nå star­tet en inn­sam­lings­ak­sjon for den nye kors­vei­en!

Inn­ram­ming av bil­de­ne vil kos­te kr 10 000,- per sta­sjon, med mon­te­ring og lys inklu­dert. Aksjo­nen har som for­mål å dek­ke dis­se kost­na­de­ne. Vi håper alle vil bidra gene­røst til vår kors­vei, og på den­ne måten sam­men gjø­re vår kir­ke enda vak­re­re.

Målet er å få dek­ket dis­se utgif­te­ne innen faste­ti­den.

Så vær med og gjør vår kir­ke til et enda vak­re­re bøn­nens rom!

2014-09-02

IMG_5615 IMG_5630 IMG_5620

Share