Krusifiks til St. Johannes

Kru­si­fiks til St. Johan­nes Apos­tel og Evan­ge­list Kir­ke 2014.

Kru­si­fik­set ble laget i løpet av førs­te halv­år 2014. Kor­set er utført i 20 x 8 cm eik, 320 cm høyt og 210 cm bredt. Cor­pus er utført i lind, 185 cm høyt fra tåspiss til isse. Arme­ne er på tra­di­sjo­nelt vis laget for seg for å unn­gå tverr­ved som lett brek­ker. De er fes­tet til cor­pus med lan­ge 10 mm stålol­ter og to-kom­po­nent vann­fast båt­byg­ger­lim. Over­fla­te­ne på kors og cor­pus er behand­let med tra­di­sjo­nell voks­beis i fle­re lag, og polert.

krusifiks1 krusifiks2 krusifiks3 krusifiks4
For­bil­det for det­te kru­si­fik­set befin­ner seg i St. Peter og Pau­lus­kir­ken i Detwang, nær Rot­hen­burg i Tysk­land. Der inn­går det i et Pasjons­al­ter som ble utført av bil­led­hug­ge­ren Til­man Rie­men­sch­nei­der i Rot­hen­burg tid­lig på 1500-tal­let. Rie­men­sch­nei­der er kjent som en av de sto­re bil­led­hug­ge­re i tysk og euro­pe­isk renes­san­se, Petter C. Omtvedt.

Share