Kulturministeren på besøk

Tirs­dag 29/9 had­de kul­tur­mi­nis­te­ren, Thor­hild wid­vey,  en besøks­run­de hvor hun først var hos Lun­den klos­ter for der­et­ter å kom­me ned til oss i føl­ge med sr. Anne-Lise for å være med i mes­sen kl 18.

 

 

IMG_9010_1 IMG_9013_1 IMG_9034_1

Prei­ke for mes­sen for erke­eng­le­ne Gab­ri­el, Rafael og Mikael

«Folk og stam­mer med uli­ke språk, alle folke­slag skal tene ham» høy­rer me i dagens lesing. Det pas­sar jo bra med vår kyr­kje­lyd her i Gro­rud­da­len. For her har me ver­ke­leg uli­ke språk, me er eit mang­fald av nasjo­na­li­te­tar og kul­tu­rar, men me sam­last under det same taket, i det romet som fem­ner han som held oss saman, nem­leg Jesus, Her­ren sjølv.

Og der Jesus er, der fyl­gjer eng­la­ne sitt nær­vær. Tenk ber­re på kor­leis det hei­le star­tar, med erke­en­ge­len Gab­ri­el som kunn­gjer Jesu kome til vår jord, og engle­ko­ret på mar­ka som open­ber­rar seg for hyr­din­ga­ne då Her­ren vert fødd. Hugs på kor­leis eng­la­ne stel­te med Jesus etter at han vart freis­ta i ørke­nen. Og me min­nest Her­ren i Get­se­ma­ne, og kor­leis «ein engel frå him­me­len syn­te seg då for han og styrk­te han». Og når Kris­tus står opp frå dei døde sit eng­la­ne klar med bod­skap om kvar disip­la­ne kan fin­ne sin Her­re, og til sist, når dagen for opp­ta­kin­ga i him­me­len renn, vert han lyft opp, av og med eng­la­ne som kret­sar om han.

Kris­tus er omgje­ven av eng­lar hei­le livet, som ei usyn­leg kraft som styr­ker han, trøys­tar og støt­tar, veg­lei­ar og for­mid­lar. For oss, som er døyp­te til eit liv i og med Kris­tus, og difor har fått del i Her­rens lekam, er eng­la­ne meir enn søte glans­bi­le­te frå barn­do­men. Dei er ein levan­de rea­li­tet, nær­væ­ran­de her og no. Tru­fast fyl­gjer dei oss på vår livs­veg. Difor er me ikkje ber­re eit fel­les folk med man­ge språk i vår kyr­kje­lyd, me er også ein kyr­kje­lyd omgjev­ne av eit vell av eng­lar som syng i kor med oss i dag!

Dei tre erke­eng­la­ne som me fei­rar i dag, Gab­ri­el, Rafael og Mikael, er sær­le­ge vit­ne om den him­mels­ke røyn­do­men som me ved­kjen­ner i vår tru, og som me er del av både no i tida og på den sis­te dag, då det­te eng­le­rike skal vise seg i all sin vel­de. Dei er veg­vi­sa­rar og mål­be­ra­rar for Gud sjølv, og pei­ker mot  det riket som all­tid vil stå fast, eit rike der kjær­leik, san­ning og evig gle­de skal få fal­de seg ut, både i våre hjar­te og mel­lom oss alle.

Når me i dag har kul­tur­mi­nis­ter Tor­hild Wid­vey saman med oss her i St Johan­nes i dag er det eit godt høve å be for vårt sam­funn og for alle dei som arbei­der for å gje­re vårt land til ein god stad å leve. Lat oss difor be om erke­eng­la­ne sitt vern og omsorg for vårt land og for alle men­nes­ke, for rett­ferd og omsorg for dei som treng det mest. 

Skre­vet av p. Haa­var Simon Nil­sen OP

Share