Vår menig­het prø­ver å opp­rett­hol­de et kurs­til­bud innen: grunn­kurs i katolsk tro, ekte­skaps­kurs, for­dyp­nings­kurs, bibel­kurs m.m.

Det kom­mer an på kapa­si­te­ten til pres­ter og and­re leg­folk som kan ta ansva­ret for det­te.

De aktu­el­le kur­se­ne vil stå som under­meny under KURS.

Share