Kveldsundervisning

Kvelds­un­der­vis­ning skjer på føl­gen­de måte:

Alternativ 1:

Kvelds­un­der­vis­ning én tirs­dag i måne­den sam­men med Olav Ver­pe kl: 16:30 og avslut­tes med mes­se klok­ka 18:00–18:30. Pau­se er inklu­dert. De skal ha med seg Bibe­len, Youcat, skrive­sa­ker, drikke­flas­ke og mat.

Alternativ 2:

Kvelds­un­der­vis­ning én ons­dag i måne­den sam­men med Astrid Ble­ken.

 

Ved opp­star­ten av kate­ke­sen for 9.klasse vil ele­ve­ne bli møtt med et valg, enten alter­na­tiv 1 eller 2, med hen­syn til time­pla­nen deres. Kvelds­un­der­vis­nin­gen er en del av under­vis­nin­gen til mot­ta­kel­sen av fer­min­gens sakra­ment. Her gjel­der også fra­værs­gren­sen. Der­som ele­ven fin­ner ut at han eller hun ikke kan del­ta til valgt kvelds­un­der­vis­ning må ele­ven selv møte opp til det and­re alter­na­ti­vet, der­som det en gangs til­fel­le. Har du lyst til å byt­te dag, så bes det om å ta kon­takt med kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren. Skul­le det være slik at det er man­ge som tren­ger eks­tra­un­der­vis­ning, vil vi set­te opp det ved 2.halvår.

 

Vi ses!

Share