Linker til nyttige nettsider for deg som går i katekesen

Den katols­ke kir­kens nett­side — den katols­ke kir­kens egen offi­si­el­le nett­side. Her fin­ner man kon­takt­in­for­ma­sjon til diver­se menig­he­ter, annon­ser for utlys­te stil­lin­ger, det pub­li­se­res nyhe­ter fra over hele ver­den og mas­se fag­stoff.

St. Johan­nes på Face­bo­ok — følg oss på Face­bo­ok og ald­ri gå glipp av hva som skjer i menig­he­ten!

Bli­lys — en nett­side for fore­sat­te og kate­ke­te­re. Her fin­ner du også infor­ma­sjon om noen av de man­ge hel­ge­ner vi har, samt noen kule illust­ra­sjo­ner.

Nor­ges unge kato­lik­ker (NUK) — den katols­ke bar­ne- og ung­doms­or­ga­ni­sa­sjo­nen som arran­ge­rer man­ge diver­se akti­vi­te­ter for barn og unge. De arran­ge­rer hel­ger, over­nat­tin­ger og and­re pro­sjek­ter. Man­ge av våre egne akti­ve ung­dom­mer i menig­he­ten har vært asso­si­ert med NUK.

B. Haa­vars blogg — vår tid­li­ge­re kjæ­re kapel­lan har sin egen blogg, sjekk det ut!

Share