Litt om Lovsangkvelden på vietnamesisk, lørdag 10.12.16

Lør­dag 10.12.16 arran­ger­te den viet­na­me­sis­ke sjele­sor­gen i menigheten/Oslo og omegn en lov­sang­kveld her i St. Johan­nes menig­het. Det var for­skjel­li­ge kor fra den viet­na­me­sis­ke

sjele­sor­gen i Oslo menig­he­te­ne (kore­ne: Trinh Vương, Thiên Ân, There­sa barne­kor og det viet­na­me­sis­ke koret fra Lille­strøm) sam­men med gjest koret fra Ber­gen bidro med

lov­sang. Til den­ne anled­nin­gen kom også den kjen­te lov­sangs­ar­tis­ten og skue­spil­ler Nguy­en Hong An fra Viet­nam. Sam­men med D’band og Cat­h­e­ri­na Vũ, koris­te­ne: Trân Lương, Hoài Thy, Hamy Nguyễn og Huy Lê og den unge talen­ten Cẩm My på fio­lin og pia­nis­ten Anne-Gunn Bon­de­vik med et egen inn­slag, ble Advents­pre­get løf­tet høyt. Mel­lom

inn­sla­ge­ne var det også Advents­re­flek­sjon av p. Cao Gia An, som hol­der på med sin and­re dok­tor­grad innen teo­lo­gi i den pave­li­ge uni­ver­si­te­tet Bibli­cum, Roma.

Lov­sang­kvel­den er en vel­de­dig­hets­kon­sert for inn­sam­ling til menig­he­tens kirke­fond.

 

¨ ¨ Fra sogne­pres­ten:

«Jeg øns­ker å tak­ke alle sam­men egent­lig, for å a støt­tet Lov­sangs­af­ten, både av fri­vil­lig­het, øko­no­misk støt­te og i bønn. Først og fremst vil jeg tak­ke alle kore­ne, artis­te­ne, koris­ter og

musi­ke­re som har bidratt i Lov­sangs­af­te­ne. Jeg vil også tak­ke alle fri­vil­li­ge som har hjul­pet til i for­kant, under og etter lov­sangs­kon­ser­ten. Det er man­ge! Uten den­ne gle­den av fri­vil­lig­het kun­ne ikke Lov­sangs­af­ten lyk­kes!

Især vil jeg tak­ke bis­kop Bernt I. Eids­vig, bis­kop av Oslo som har gitt sin til­la­tel­se for

Lov­sang­kvel­den og ini­ti­eren­de arbeid for inn­sam­ling til kirke­fond. Jeg vil også tak­ke mgs. Huỳnh Tấn Hải, gene­ral­vi­kar, med­brød­re i preste­ska­pet og søst­re av for­skjel­li­ge orden som var til­ste­de den­ne kvel­den. Jeg vil også tak­ke leder­grup­pen i det viet­na­me­sis­ke pas­to­ral­sen­ter i Oslo sam­men med Giáo khu Maria, Joseph og Fran­sis­kus som utret­te­lig hjalp til med

mat­la­ging og salg. Jeg tak­ker våre ung­dom­mer i back sta­ge crew: Như Lương, Huy Trần, Thanh Phạm, Nhật Lương, Thảo Nhi, Linh T. Nguyễn, Mai Julie Nguyễn, Võ Mar­tin, Trân Nguyễn, Trúc Nguyễn, Tín Nguyễn, Antôn T. Phan, Jen­ny Trân, Hiếu Phạm og Huy Minh Lê for en fan­tas­tisk gjen­nom­fø­ring av pro­gram­met. Jeg vil også tak­ke Hoàng Qúy som

had­de ansvar for fil­ming Vinh Trần og Anh Nghĩa som foto­gra­fer under hele lov­sang­kvel­den.

Arran­ge­men­tet kun­ne ikke rea­li­se­res uten et arran­ge­ments­ko­mi­te som har dedi­kert tiden til plan­leg­ging, opp­føl­ging og gjen­nom­fø­ring. Jeg ret­ter en spe­si­elt takk til: Mai Đoàn, Tiên Lê, Hoài Tâm og Đoàn Đinh som har gjort et utmer­ket for­ar­beid, under og etter

Lov­sang­kvel­den. Takk også til dona­sjon og inn­sam­lings­an­svar­li­ge: Mai Ba Thanh, Phong Phạm, Ange­la Trang Nguyễn og Hoàng Hồng som har stått på og orga­ni­sert inn­sam­lin­gen under hele kvel­den. Takk­nem­me­lig­het ret­tes også til Cat­h­e­ri­ne Nguyễn, regn­skaps­fø­rer for Lov­sang­kvel­den.  Tusen takk alle sam­men, sto­re og små! Alle nevn­te og alle som har stått på bak kulis­se­ne! Uten dem vil hele bygg­ver­ket fal­le. Jeg er stolt å være sogne­prest i en så flott menig­het. Gra­tu­le­rer alle sam­men med en god gjen­nom­ført Lov­sang­kveld.

 

Jeg har gleden å meddele menigheten at lovsangskvelden brakte inn: Kr  1.175 466, –

 

Tusen takk til alle gav­mild­he­ter og all den over­vel­den­de sje­ne­rø­si­te­ten under Lov­sang­kvel­den fra tro­en­de, enkelt­per­soner, fami­li­er og ven­ner. Hele belø­pet set­tes over til kirke­fond.

Utgif­te­ne for Lov­sang­kvel­den kom på ca. kr. 160.000.-. Utgif­te­ne blir dek­ket av sje­ne­rø­se spon­ser. Tusen hjer­te­lig takk!

 

På veg­ne av St. Johan­nes menig­het øns­ker jeg alle sam­men en vel­sig­net jul

og en rik­tig godt nytt år!

I Kris­tus,

Domi­ni­kus Nguyễn Thanh Phú

Sogne­prest

 

Share