Lokallag over grenser: St. JO møter Kefas

 

24. januar tok et ungdomslag kontakt med oss her på st. Johannes i håp med å finne et norsk katolsk ungdomslag de kunne besøke og lære å kjenne. På grunn av st. Johannes høye aktivitetsnivå var lokalet fullbooket frem til sommeren. Hvis ikke de kunne komme hit, så var det bare én mulighet: st. Jo måtte komme til dem.

 

Fra 21.–23. april reis­te 13 del­ta­ke­re fra st. Jo til Gøte­borg i Sve­ri­ge. Kefas er ung­doms­la­get i menig­he­ten Kris­tus Kon­un­gens För­sam­ling. Leder­ne fra Kefas, Kris­ti­na og Rober­to tok oss med åpne armer. Der ble vi møtt på en nyde­lig sakra­ment­til­be­del­se med vak­ker musikk, samt still­het og bønn med and­re katols­ke brød­re og søst­re. Etter til­be­del­sen var det ende­lig tid for mat. Det ble ser­vert pøl­ser i ung­doms­lo­ka­let, don Bosco. Der ble ung­dom­me­ne kjent med hver­and­re, spil­te foos­ball og bil­jard. Ung­dom­me­ne la seg langt ute på kvel­den for å lade opp til nes­te dag; for byvand­ring og klos­ter­be­søk.

Det ble ser­vert fro­kost på st. Eli­sa­bets Folk­hög­sko­la, som lig­ger rett over vei­en. Der­et­ter gikk vi på byvand­ring. Vi besøk­te sta­tu­en av Poseidon. Det er visst en eller fle­re sta­tu­er i hver stor­by i Sve­ri­ge som repre­sen­te­rer byen. Poseidon har fått Göte­borg for­di byen lig­ger ved van­net. Etter sta­tu­en gikk vi til Lise­berg, for­bi Svens­ka Mes­san og Got­hia Tow­er. Dess­ver­re had­de vi bare tid til å pose­re foran por­te­ne til Lise­berg som åpna sam­me dag (!!!). Etter Lise­berg vand­ret vi gjen­nom Sve­ri­ges kose­li­ge gater som Hagan laget av bro­stei­ner, kose­li­ge små butik­ker og kafe­er med men­nes­ker som nøt en god kopp kaf­fe i en kjø­lig vår­dag. Ung­dom­me­ne ble etter­hvert rast­løse, så vi reis­te til Göte­borgs kjøpe­sen­ter: Nord­s­tan. Der fikk ung­dom­me­ne en time til å shop­pe og spi­se lunsj. Etter shop­pin­gen måt­te vi til­ba­ke til kir­ken for å gjø­re oss kla­re til å rei­se til klos­te­ret;  Fran­cis­kus­går­den. Der ble vi delt opp i grup­per med en blan­ding av svens­ke og nors­ke ung­dom­mer og måt­te løse for­skjel­li­ge opp­ga­ver. Opp­ga­ve­ne var blant annet å navn­gi hel­ge­ner fra ett bestemt rom, dyp­pe arme­ne ned i elva, fin­ne en katt og hol­de den, spør­re forbi­pas­se­ren­de hvor de skul­le og navn­gi alle brød­re­ne i klos­te­ret. Min grup­pe kom sis­te plass… Men som pre­mie fikk alle medal­jon­ger fra klos­te­ret! Etter rebus­lø­pet fikk vi opp­le­ve en mes­se med bro­der Staf­fan. En av våre egne var modig nok til å ta førs­te les­ning på svensk! Etter mes­sen ble det ser­vert kjøtt­pøl­ser, pom­mes fri­tes, hjem­me­la­get agurk­sa­lat og sen­nep av mun­ke­ne i klos­te­ret. Etter en hyg­ge­lig aften med sam­ta­ler og lat­ter var det på tide å kom­me seg til­ba­ke. Til­ba­ke på don Bus­co var trøtt­he­ten borte igjen og ung­dom­me­ne spil­te bord­ten­nis og snak­ket vide­re. Nat­ten ble lang igjen, vel viten om at nes­te dag skul­le vi til høy­mes­sen.

Søn­dags­mor­gen span­der­te Kefas fro­kost på Con­de­co. Der­et­ter var vi på plass i høy­mes­sen. Den var en smu­le anner­le­des enn vår, og vi fikk sun­get ”Deg være ære”- svensk ver­sjon. Koret var alde­les nyde­lig å høre på og mes­sen var full­stap­pet. Etter mes­sen ba vi rosen­kran­sen sam­men i don Bosco hvor ung­dom­me­ne had­de en vak­ker Maria-alter med hel­ge­ner, små sta­tu­er og lys som satt sam­men alte­ret i sin hel­het. Etter rosen­kran­sen var det på tide å si far­vel – trod­de man! Den opp­rin­ne­li­ge pla­nen var å rei­se hjem fra Gøte­borg klok­ka 14.00, men ung­dom­me­ne vil­le ikke hjem så vi fikk utsatt avrei­sen til 17.00. Slik fikk ung­dom­me­ne mer tid til å shop­pe – for i Sve­ri­ge hol­der butik­ke­ne søn­dags­åpent. Med oss had­de vi med Vane­s­sa som vår guide. Ved Cen­tral­sta­tio­nen sa vi far­vel til Rober­to og til­ba­ke på kjøpe­sen­te­ret sa vi adjø til Kris­ti­ne – en av de som vir­ke­lig arbei­det hardt for at den­ne hel­ga skul­le bli vel­lyk­ket, så tusen takk! Etter shop­ping­tu­ren og en liten tur til Max vi hjem til Oslo med et håp om å for­ene med våre svens­ke katols­ke ung­dom­mer.

Turen var vel­lyk­ket på man­ge måter. På veg­ne av st. Johan­nes øns­ker jeg å tak­ke alle sam­men som gjor­de turen mulig, alle fra ung­dom­me­ne i Kefas, ung­dom­me­ne i st. JO, lede­re, pres­ter, sjå­fø­rer og ikke minst Gud. Må Han vel­sig­ne beg­ges ung­doms­la­ge­nes arbeid. Vi gle­der oss når Kefas besø­ker st. Johan­nes i høs­ten! Stay tuned! I mel­lom­ti­den – sjekk ut 18+ arran­ge­men­tet ”nor­disk ung­doms­helg”! I sam­ar­beid med DUK og SUK skal NUK rei­se 1.–3. sep­tem­ber til Vads­te­na, Sve­ri­ge! Vi fra st. JO kan trygt si at de svens­ke kato­lik­ke­ne er slett ikke verst, og vel­dig lett å for­stå! Etter å ha tes­tet van­net kan vi si med hån­da på hjer­tet at det var verdt rei­sen, så kom kom!

 

Skre­vet av: Ire­ne Bau­tis­ta

Bil­de av: p. Zvone Podvin­ski, Filip Szy­man­ski, Ire­ne Bau­tis­ta, Mikael Hoa Nguy­en og Kris­ti­na Rade­tic

Share