Maria og St. Johannes statue i kirkerommet

Vi har alle­re­de fått en sta­tue av St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list ved inn­gangs­par­ti­et til kirke­rom­met. Sta­tu­en er en kopi av det som vi har i Nidaros­do­men. Vi har satt opp en penge­kas­se ved siden av sta­tu­en. Pen­ge­ne fra den­ne kas­sen går til bloms­ter­opp­satt i kirke­rom­met. Hver uke bru­ker vi ca. 500 kr til å kjø­pe bloms­ter i kir­ke. Der­med opp­ford­rer vi alle til å bidra slik at vi kan få det fint til Her­rens Fes­ter.

Vi skal også ha en sta­tue av St. Johan­nes apos­tel i sel­ves­te kirke­rom­met, av sam­me slag. Men iste­den­for at han hol­der kalken, hol­der han Bibe­len. Tan­ken er at vi skal ha et side­al­ter til menig­he­tens patro­nats­hel­gen, hvor tro­en­de kan be spe­si­elt til han og ten­ne et lys. Pen­ger som blir inn­sam­let ved alte­ret blir dedi­kert til Cari­tas Nor­ge for deres virk­som­het.

Det skal også kom­me en ny sta­tue av Maria. Den som står i kirke­rom­met nå er pri­vat­eid. Når den nye Maria sta­tu­en kom­mer på plass blir den levert til­ba­ke til eie­ren. Menig­he­ten vil da få sin eget.

Beg­ge sta­tu­ene, Maria og St. Johan­nes, skal bli laget av Petter Court Omtvedt. For­ut­satt at intet uven­tet skjer bur­de Johan­nes være klar i slut­ten av oktober/første del av novem­ber, og Maria før jul 2013.

Share