St. Johannes menighetskor

St. Johannes menighetskor — menighetens kor og forsangere i høymessen

St. Johan­nes menig­hets­kor øver hver man­dag kl. 18.30–20.00, og kl. 10.00 på søn­da­ger før høy­mes­sen.

Kan­tor Sara Brød­sjø er vår kor­le­der.

Vi har gjer­ne 1 til 2 kon­ser­ter i året og stil­ler opp ved høy­ti­der og ved and­re mor­som­he­ter.

Vi øns­ker å få fle­re med­lem­mer i koret vårt, så ta gjer­ne med deg en til og kom 🙂 Sær­lig tren­ger vi her­restem­mer!

Spørs­mål kan stil­les til Sara: sara.brodsjo@katolsk.no

Share