Menighetslokalene våre

Vi har gitt menig­hets­lo­ka­le­ne hvert sitt hel­gen­navn. Ned­re del av kirke­rom­met blir kalt St. Lukas (kapell), menig­hets­lo­ka­let heter St. Mat­teus og møte­rom­met heter St. Mar­kus.

St. Mat­teus menig­hets­lo­ka­let kan leies ut til mind­re arran­ge­men­ter i for­bin­del­se med sakra­men­ter som mot­tas i den­ne menig­he­ten når det ikke er opp­tatt av akti­vi­te­ter som skjer i her. Det er bestem­te pri­ser for leie for­delt i for­skjel­li­ge kate­go­ri­er etter­som hvil­ke dager og antall timer. Øns­ker dere å leie loka­let, bes dere om å ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret. Vi lei­er ikke ut på søn­da­ger da det er reser­vert til menig­he­tens akti­vi­te­ter.

Vi anbe­fa­ler at dere book­er loka­let i god tid da det er stor etter­spør­sel.

Share

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.