Menighetslokalene våre

Vi har gitt menig­hets­lo­ka­le­ne hvert sitt hel­gen­navn. Ned­re del av kirke­rom­met blir kalt St. Lukas (kapell), menig­hets­lo­ka­let heter St. Mat­teus og møte­rom­met heter St. Mar­kus.

St. Mat­teus menig­hets­lo­ka­let: Det­te loka­let blir brukt mye. Her har vi kirke­kaf­fe hver søn­dag etter nes­ten alle mes­se­ne. Gruppe­ak­ti­vi­te­ter blir også arran­gert her.

Fra og med janu­ar 2017 lei­er vi ikke len­ger ut loka­let til arran­ge­ment knyt­tet til Kir­ken len­ger. Loka­let er nå for­be­holdt menig­he­tens akti­vi­te­ter.

Share

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.