Messehagel og liturgisk utstyr

poland
Vi vil med­de­le med menig­he­ten den gle­den at vi har inn­sam­let mer enn 50.000 kr som var målet for messe­hagel­pro­sjek­tet. Vi øns­ker med det­te å tak­ke alle gav­mild­he­ter og sje­ne­rø­si­te­ten som menig­he­ten har vist, både sto­re og små.

Det­te er det førs­te pro­sjek­tet som menig­he­ten full­før­te med ros og glans! Vi er vel­sig­net som har fått en så stor respons fra menig­he­tens. Vår takk­nem­me­lig­het øns­ker nåes alle. Ingen nevnt, men ingen glemt. Gud vel­sig­ner dere alle!
IMG_0701 IMG_0706 IMG_0699
6 7 8
Av de pen­ge­ne som vi har mot­tatt både i form av kon­tan­ter eller ved gave direk­te til menig­he­tens kon­to ble brukt til å kjø­pe 8 messe­hag­ler (2 i hver litur­gisk far­ge med pas­sen­de kalk­ve­lum). Res­ten ble brukt til å kjø­pe inn litur­gis­ke utstyr til messe­fei­ring. Det vi har nå er det mes­te lånt fra for­skjel­li­ge kir­ker. Med menig­he­tens bidrag og støt­te, har menig­he­ten kun­ne fått kjøpt noe som til­hø­rer oss.

I høy­mes­se, søn­dag 16.juni vil vi pre­sen­te­re messe­hag­le­ne og de litur­gis­ke utsty­ret som vi har kjøpt for menig­he­ten.
Sam­ti­dig som at de vel­sig­nes før tas i bruk.

Share