Militærvalfart til Lourdes i Frankrike

Det har hvert år blitt arran­gert mili­tær­val­fart siden ca. 1960, med varie­ren­de del­ta­gel­se.

I år pga øko­no­mis­ke grun­ner så det ikke ut til å bli noe sær­lig ut av det.

Men nå har det like­vel vist seg å være stør­re inter­es­se, både fra kato­lik­ker og ikke-kato­lik­ker, enn for­ut­satt.

Vær opp­merk­som på at det er kort påmel­dings­frist (20. mars).

For­sva­ret har et eget perm­i­sjons­sys­tem, se side 6.

Egen­an­de­len er nå gene­relt for­høy­et med EURO 300,00, men kato­lik­ker kan søke NUK om å få den­ne dek­ket. Påmel­ding er å anse som søk­nad. (Der­for tren­ger man ikke å sen­de en egen søk­nad.)

Les mer her: Informasjons hefte

 

 

Share