Ministrantseminar

Kjære barn og unge,

Jen­ter og gut­ter, unge og yng­re – fra alle nasjo­na­li­te­ter og ver­dens­hjør­ner: dere er her­ved invi­tert til st. Johan­nes sin mini­strant­se­mi­nar som går av sta­be­len den 5.november.

Mini­strant­se­mi­na­ret er et til­bud til alle fra alde­ren du har mot­tatt kom­mu­nion opp­over som øns­ker å vite mer om mini­stre­ring. Det blir teori, sta­sjons­ar­beid, messe­fei­ring og så avslut­ter vi med piz­za!

For de av dere som minist­rer fra før av, meld dere på! Pres­te­ne i menig­he­ten øns­ker å set­te en stan­dard for alle mini­stran­ter, der­for er det vik­tig at alle som minist­rer vet hvor­dan det gjø­res og vite hvor­dan pres­ten liker det – slik at mes­se­ne går så feil­fritt som mulig.

Meld deg på ved å sen­de navn og alder til youth.stjohannes@gmail.com og så blir det sendt ut ytter­li­ge­re infor­ma­sjon en uke i for­vei­en. Akku­rat nå er vi 17 del­ta­ke­re, inklu­dert de kule mini­strant­le­der­ne!

Dato for mini­strant­se­mi­na­rer:

Lør­da­ger 13.00–20.00

05. novem­ber 2016

04. febru­ar 2017

08. april 2017

17. juni 2017

kladd2

Share