MODLITWA NA ROK MIŁOSIERDZIA

yearmercy-polsk

norsk eng tiengvn
MODLITWA NA ROK MIŁOSIERDZIA

Panie Jezu Chrys­te,
Ty nau­czyłeś nas, abyś­my byli miło­sier­ni, jak Ojciec nasz nie­bie­ski i powied­ziałeś nam, że kto wid­zi Cie­bie, wid­zi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będ­zie­my zba­wie­ni.
Twój wzrok pełen miłości uwol­nił Zacheusza oraz Mate­usza od niewo­li pie­niąd­za, a nierząd­nicę i Mag­da­lenę od szu­ka­nia szczęścia wyłącz­nie w rzeczach stworzo­nych. Wzrok ten spra­wił, że Piotr zapła­kał po zdrad­zie, a żału­jący Dob­ry Łotr usłyszał zapew­ni­e­nie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, któ­re wypowied­ziałeś do Sama­ry­tan­ki,  jak­byś je wypowied­ział do każdego nas: O, gdy­byś znała dar Boży!

Ty, który jes­teś Obliczem wid­zial­nym Ojca niewidzialnego,Boga, który obja­wia swo­ją wszech­moc prze­de wszyst­kim przez prze­bacze­nie i miłosierdzie:spraw, aby Kościół na świecie stał się wid­zial­nym obliczem Cie­bie, swojego Pana zmartwychw­stałego i uwiel­bio­nego.

Ty zechciałeś rów­nież, aby Twoi słud­zy przy­bra­ni byli w słabość po to,
aby mog­li okazy­wać słusz­ne współczu­cie tym, którzy trwa­ją w niewied­zy i błęd­zie: niech każ­da oso­ba, która się do nich zwraca, czuje się ocze­ki­wa­na, kocha­na oraz doświad­cza prze­bacze­nia od Boga.

Poś­lij Twojego Ducha i uświęć wszyst­kich nas Jego namasz­cze­niem,
aby Jubi­leusz Miło­sierd­zia był rokiem łaski od Pana,a Twój Kościół z odnowio­nym entuz­jazmem mógł nieść dob­rą nowinę ubogim, gło­sić wol­ność więź­niom i uciś­nio­nym oraz przy­wra­cać wzrok niewi­do­mym.

Pro­si­my o to za wsta­wien­nictwem Maryi, Mat­ki Miło­sierd­zia,
Cie­bie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków.

Amen

Share