Nå kan du enkelt sjekke om du er registrert i Den norske kirken.

I løpet av som­mer­en send­te vi ut brev til de som er dob­bel­re­gist­rert i mer en ett tros­sam­funn. Alt­så regist­rert som kato­likk OG et annet tros­sam­funn.

Den nors­ke kir­ke (Dnk) opp­ret­tet den­ne uken en nettje­nes­te hvor man kan sjek­ke om man er med­lem. For kato­lik­ker kan det være inter­es­sant å se om man even­tu­elt også står opp­ført i Dnks med­lems­re­gis­ter.

Du tren­ger BankID for å log­ge deg på den nye nettje­nes­ten.

Sjekk selv om du er står i Dnks med­lemsre­gis­ter!

 

Share