Nadchodzące święta: Wszystkich Świętych (1. listopada) i Dzień Zaduszny (2. listopada)

Msza święta w Dniu Wszyst­kich Świętych odpra­wio­na zosta­nie w pią­tek, 01. list­o­pa­da o godz. 18:00. W sobotę 02. list­o­pa­da odpra­wione będą dwie msze św., pier­w­sza o godz. 13:00, a dru­ga wieczo­rem o godz. 18:00.

W Dzień Zadu­sz­ny wspo­minamy wszyst­kich, którzy ode­sz­li przed nami do Pana w znaku wia­ry. Podczas obu mszy św. wys­ta­wione będą tab­lice z imio­na­mi /nazwiskami zmarłych człon­ków naszych rod­zin, krew­nych, przy­jaciół lub zna­jo­mych. Imio­na zostaną odczy­ta­ne przed mszą św. podczas której będ­zie­my szczegól­nie gorąco dla nich pro­sić o łaskę Nie­ba.

Jeś­li chcesz, aby w ten sposób wspól­nie mod­lić się w int­en­cji twoich bli­skich zmarłych, pro­si­my naj­póź­niej do ponied­ziałku, 28. paźd­zier­ni­ka, o:

  • dostar­cze­nie ich imion do biu­ra para­fia­l­nego,

  • do które­goś z naszych kapła­nów,

  • mailo­wo na adres: Oslo-St.Johannes@katolsk.no ,

  • lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 23 68 11 00.

Msze św. i int­en­cje są bez­płat­ne, będ­zie­my jednak bard­zo wdzięcz­ni za każdą, złożoną przy zgłosze­niu ofiarę na rzecz para­fii. Wyso­kość ofi­ar dow­ol­na.

Share