Nowa Rada Ekonomiczna

Powoła­na została Rada Eko­no­micz­na naszej para­fii, w jej skład wcho­d­zą:

P. Nguy­en Thanh Phu, pro­bo­sz­cz
P. Haa­var Simon Nil­sen OP, kape­lan
Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, ksie­gow­ość i eko­nomia
Alf Mar­tin Hans­sen, rad­ca praw­ny

Col­let­te M. Fur­u­ly, sek­re­ta­rz para­fii oraz sek­re­ta­rz Rady Eko­no­micznej.

Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, uro­d­zo­na 15.04.1963 w Jaff­na, w Sri Lance. Posia­da wyk­sz­tałce­nie eko­no­micz­ne. Przy­je­chała do Nor­we­gii w 1990. Wie­le lat pra­cowała jako dorad­ca w fir­mie Pos­ten. Obec­nie pra­cuje w fir­mie OKB, w dzia­le eko­no­micz­nym. Jed­nym z wielu jej zadań jest prowad­ze­nie rachun­kow­ości i ksiąg w naszej para­fii.

Alf Mar­tin Hans­sen ukończył stu­dia praw­nicze na Uniwersy­tecie Oslo. W ogra­niczo­nym zak­re­sie jest nadal rad­cą praw­nym fir­my Stats­bygg oraz rad­cą praw­nym zarów­no para­fii św. Hall­var­da jak i bis­kupstwa Oslo w zak­re­sie zaku­pu nierucho­mości. Posia­da tytuł magist­ra admi­ni­stracji (BI). Pzez wie­le lat kier­ował działem budże­tu, księ­gow­ości i infor­ma­ty­ki w fir­mie Stats­bygg. Alf Mar­tin należał uprzed­nio do para­fii św. Hall­var­da gdzie akty­w­nie pra­cował w jej Rad­zie Eko­no­micznej i Dusz­pas­ter­skiej oraz wielu inn­ych działa­nia­ch para­fii. Jed­nocześ­nie z powsta­niem now­ej para­fii św. Jana na Brø­tvet zmie­nione zostały gra­nice para­fii św. Hall­var­da. Zgod­nie z nimi Alf Mar­tin należy teraz do para­fii św. Jana.

Share