Nowenna do Dzieciątka Jezus

Now­ennę odma­wia się w dniach 16–24 grud­nia
Mod­litwa wstęp­na
Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li dojść do kró­lestwa nie­bie­skiego obi­ecanego mal­u­cz­kim. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków. Amen.
Dzień 1 (16 grud­nia)
Uwiel­biaj­my Ser­ce Dzieciąt­ka Jezus i oddaj­my cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przed­wieczne­mu i ku nam, bied­nym grzeszni­kom. Ofiaruj­my nasze ser­ca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nau­czyło świętej prosto­ty, by ofia­ra naszych serc była Mu przyjem­na.
Mod­litwa
Naj­słodsze Dziecię Jezu, wielbi­my Twe Boskie Ser­ce, od pier­w­szej chwili Twego Wcie­le­nia gore­jące miłością i odda­jące najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cier­pie­nie i mękę dla naszego zba­wie­nia. Bądź za to uwiel­bio­ny na wieki. Odda­je­my Ci nasze bied­ne ser­ca prosząc, abyś je raczył przy­jąć i uczy­nić swo­ją włas­nością. Oczyść je ze wszyst­kich przewi­nień i zapal Two­ją miłością. Nau­cz nas prosto­ty, pokory i cichości. Kró­luj w nas nie­po­dziel­nie i nie pozwól nam przy­wiązy­wać się do rzeczy doczesnych i zgub­nych przyjem­ności. Niech nasze ser­ca będą dla Cie­bie miłym mie­sz­ka­niem tu na zie­mi, a potem w nie­bie niech się Tobą radu­ją na wieki. Amen.
Lita­nia do Dzieciąt­ka Jezus
Kyrie elei­son, Chrys­te elei­son, Kyrie elei­son.
Dzieciąt­ko Jezus, usłysz nas.
Dzieciąt­ko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nie­ba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odku­pi­cielu świa­ta, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedy­ny Boże, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, prawd­ziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, Słowo, któ­re stało się ciałem, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, mądrości Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, przed­miocie upodo­ba­nia Ojca, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, ocze­ki­wa­nie spra­wied­liwych, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, uprag­nione od wszyst­kich, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, Królu Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, Zba­wicielu nasz, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, któreś sobie obrało za mie­sz­ka­nie ubożuchną sta­jen­kę, żłó­bek za kolebkę, pro­stych pas­tusz­ków za swych wiel­bi­cie­li, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, któ­re królowie uzna­li świa­tłością i zba­wie­niem wszyst­kich naro­dów, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, skarbni­ku łask Boskich, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciąt­ko, źródło świętej miłości, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, prze­puść nam, Boskie Dzieciąt­ko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Od niewo­li grzechow­ej, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Od złości świa­tow­ej, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Od pożąd­liwości ciała, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Od pychy żywo­ta, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Przez pokor­ne naro­d­ze­nie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Przez chwaleb­ne obja­wie­nie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Przez ofiarowanie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Przez niewin­ność Two­ją, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Przez pros­totę Two­ją, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Przez posłuszeństwo Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Przez łagodność Two­ją, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Przez pokorę Two­ją, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Przez miłość Two­ją, wybaw nas, Boskie Dzieciąt­ko.
Baran­ku Boży, który gład­zisz grzechy świa­ta, prze­puść nam, Dzieciąt­ko Jezus!
Baran­ku Boży, który gład­zisz grzechy świa­ta, wysłuchaj nas, Dzieciąt­ko Jezus!
Baran­ku Boży, który gład­zisz grzechy świa­ta, zmiłuj się nad nami, Dzieciąt­ko Jezus!
P: Będę się radował w Panu.
W: Będę się wese­lił w Bogu, Jezu­sie moim.
Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przy­brałeś postać Dzieciąt­ka, ubożuch­nego i upo­korzonego w żłób­ku, uwiel­bia­my Cię i wraz z mędrca­mi ofiaruje­my Ci złoto gorącej miłości oraz kad­zidło żywej mod­litwy; uświęć nasze ser­ca, jak nieg­dyś uświęciłeś ser­ca ubo­gich pas­terzy, abyś­my Ci zaw­sze wier­nie służy­li i nig­dy nie przesta­wali wiel­bić. W: Amen
Mod­litwa na zakończe­nie każdego dnia now­en­ny
O Boże Dziecię, pro­si­my Cię, spraw, abyś­my coraz dos­ko­nalej należe­li do Cie­bie i służy­li Ci coraz lepiej. Chce­my Cię miłować w naszych bliź­nich i szerzyć Twoje Kró­lestwo wszęd­zie, gdzie­kol­wiek się znajd­zie­my. Amen

Dzień 2 (17 grud­nia)
Mod­litwa wstęp­na
Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li dojść do kró­lestwa nie­bie­skiego obi­ecanego mal­u­cz­kim. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków. Amen.
Patrząc na nóżki Bożego Dzieciąt­ka zas­ta­nów­my się, ile kroków będą musiały uczy­nić dla naszego zba­wie­nia. One nam wyz­naczą drogę spra­wied­liwości i praw­dy, a wyz­naczą ją krwawym śladem. Proś­my gorąco Boże Dzieciąt­ko, abyś­my umie­li cho­d­zić Jego śla­da­mi.
Mod­litwa
O maleńki Jezu, drżący z zim­na na twar­dym sia­nie, jakże wiel­kie umęcze­nie Cię cze­ka! Jakże się utrud­zisz, szu­ka­jąc po dro­gach tego świa­ta zbłą­kanej owiecz­ki – biednej duszy grzesz­ni­ka. Niech Twoje trudy nie będą dla nas dar­emne. Pozwól, o słod­ki Jezu, przy­tu­lić się całym ser­cem do Twoich świętych stóp. Daj, abyś­my, oblew­a­jąc je łza­mi skruchy, wypro­si­li sobie łaskę naśla­dowania Cie­bie, a idąc Twymi śla­da­mi dosz­li tam, gdzie Ty kró­lu­jesz ze święty­mi Twymi na wieki. Amen.
Lita­nia do Dzieciąt­ka Jezus
Mod­litwa na zakończe­nie każdego dnia now­en­ny

Dzień 3 (18 grud­nia)
Mod­litwa wstęp­na
Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li dojść do kró­lestwa nie­bie­skiego obi­ecanego mal­u­cz­kim. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków. Amen.
Ucz­cij­my świę­te rącz­ki Boskiego Dzieciąt­ka, któ­re tak bard­zo będą musiały się natrud­zić dla naszego zba­wie­nia i przez to oddad­zą wiel­ką chwałę Ojcu Nie­bie­skiemu. Z rączek Dzieciąt­ka Jezus spły­wa­ją poto­ki łask dla ubo­gace­nia naszych dusz i umoc­ni­e­nia nas w dob­rym. Oddaj­my się całkowicie w te Boskie rącz­ki, tak maleńkie, a tak wszech­moc­ne. Proś­my Dzieciąt­ko Jezus, by raczyło pobło­gosła­wić nasze ręce, aby wszyst­kie nasze czy­ny były zaw­sze świę­te i miłe Bogu.
Mod­litwa
Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całuje­my Twe wszech­moc­ne rącz­ki, któ­re skru­szyły więzy naszej niewo­li i otworzyły nam bra­my nie­bios. One podtrzy­mu­ją cały świat, a tak drżące i bez­sil­ne wyda­ją się być w żłób­ku. O naj­słodsze Dziecię, w Twe rącz­ki skła­da­my ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, odda­je­my Ci się zupeł­nie. Podnieś swoje rącz­ki nad nami i bło­gosław nam. Bło­gosław nasze myś­li, uczu­cia i sprawy, bło­gosław krzyże i cier­pie­nia, który­mi nas nawied­zasz, abyś­my żyjąc, pra­cu­jąc i cier­piąc jedy­nie dla Cie­bie, z Twoich rąk mog­li kiedyś otrzy­mać koronę wiecznej chwały. Amen.
Lita­nia do Dzieciąt­ka Jezus
Mod­litwa na zakończe­nie każdego dnia now­en­ny

Dzień 4 (19 grud­nia)
Mod­litwa wstęp­na
Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li dojść do kró­lestwa nie­bie­skiego obi­ecanego mal­u­cz­kim. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków. Amen.
Boskie usta Dzieciąt­ka Jezus zamy­ka­ją w sobie słowa życia, praw­dy i mądrości przed­wiecznej, odda­ją dos­ko­nałą chwałę Bogu Ojcu i miło­sier­nie ogłasza­ją prze­bacze­nie grzeszni­kom. One mają kiedyś ogło­sić bło­gosła­wieństwo wybra­nym, a wiecz­ne potępie­nie odrzuco­nym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów „pokój lud­ziom dob­rej woli”, a naszym ustom jakże nie­raz trud­no wymówić słowa prze­bacze­nia, jakże często sie­ją one nie­pokój, a może powo­du­ją ból.
Mod­litwa
O Najświętsze Dzieciąt­ko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Nau­cz je mówić tylko na Two­ją chwałę i poży­tek bliź­nich. Nie pozwól, aby kie­dy­kol­wiek miały się spla­mić grzesz­ny­mi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustan­nie wznoszą się ku Tobie uwiel­bie­nia i proś­by, abyś­my zasłuży­li usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwa­nie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.
Lita­nia do Dzieciąt­ka Jezus
Mod­litwa na zakończe­nie każdego dnia now­en­ny

Dzień 5 (20 grud­nia)
Mod­litwa wstęp­na
Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li dojść do kró­lestwa nie­bie­skiego obi­ecanego mal­u­cz­kim. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków. Amen.
Z jak wiel­ką miłością spoglą­da­ją na nas oczy Dzieciąt­ka Jezus. One cies­zą się wszyst­kim, co dob­rego wid­zą w naszym życiu, a rzew­nie płaczą nad naszy­mi grze­cha­mi. Oddaj­my Dzieciąt­ku nasze oczy, byś­my już nig­dy nie obraża­li Go wzro­kiem, lecz jak najczęściej spoglą­da­li na to, co nasze ser­ce podno­si do Boga.
Mod­litwa
O Boskie Dziecię, spoj­rzyj na nas. Niech miło­sier­ne wej­rze­nie Twoich oczu roz­pa­li w nas miłość ku Tobie. Ofiaruje­my Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyś­my we wszyst­kim, co stworzyłeś, wid­zie­li Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i uży­wali tego zgod­nie z Two­ją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyś­my często spoglą­da­li na Cie­bie i rozważa­li Two­ją miłość ku nam. Spraw, abyś­my odrzu­ca­li to, co prowad­zi do złego i opła­ki­wali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaska­we spoj­rze­nie w ostat­niej chwili naszego życia i oglą­da­nie Twej Boskiej chwały w nie­bie. Amen.
Lita­nia do Dzieciąt­ka Jezus
Mod­litwa na zakończe­nie każdego dnia now­en­ny

Dzień 6 (21 grud­nia)
Mod­litwa wstęp­na
Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li dojść do kró­lestwa nie­bie­skiego obi­ecanego mal­u­cz­kim. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków. Amen.
Uszy Boskiego Dzieciąt­ka łaska­wie wysłuchu­ją mod­litw lud­zi pokor­nych i ubo­gich w duchu. Ofiaruj­my Mu nasze uszy, a szczegól­nie wewnętrz­ny słuch naszego ser­ca, abyś­my odwra­ca­jąc się od zdrad­liwych podszep­tów świa­ta, ciała i złego ducha, tym łat­wiej mog­li usłyszeć natch­ni­e­nia łaski. Sza­nuj­my ten Boży głos w naszych ser­cach i wypeł­niaj­my jego nakazy.
Mod­litwa
O Boskie Dzieciąt­ko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i bła­ga­niom. Przyjmij łaska­wie nasze uwiel­bie­nia i dziękczy­ni­e­nia, nie zważa­jąc na naszą nęd­zę. Ofiaruje­my Ci nasz słuch i pro­si­my, uczyń nas pil­ny­mi w słucha­niu Twego słowa, abyś­my przyj­mu­jąc je ochot­nym ser­cem i wypeł­nia­jąc z miłością, zasłuży­li na wsłuchi­wa­nie się w nie­biań­skie melo­die, których lud­z­kie ucho nie słyszało. Amen.
Lita­nia do Dzieciąt­ka Jezus
Mod­litwa na zakończe­nie każdego dnia now­en­ny

Dzień 7 (22 grud­nia)
Mod­litwa wstęp­na
Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li dojść do kró­lestwa nie­bie­skiego obi­ecanego mal­u­cz­kim. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków. Amen.
Głów­ka Dzieciąt­ka Bożego spoczy­wa na sia­nie, a przecież jest to Głowa Ciała Mis­ty­cznego – Kościoła, którego jes­teś­my człon­ka­mi. Z tej Najświętszej Głowy spły­wa na nasze dusze rosa Bożej łaski dają­ca nam życie. Sta­raj­my się żyć w ścisłym zjed­nocze­niu z tą Boską Głową, naśla­duj­my Pana Jezusa ze wszyst­kich sił, abyś­my jak naj­bard­ziej upo­dob­ni­li się do Niego.
Mod­litwa
Jezu, Boskie Dziecię, ty jes­teś dla nas najjaś­niej­szym słońcem oświeca­jącym dro­gi naszego życia, tak często peł­ne nie­bez­pieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszel­kiego zła, a zwłasz­cza od wiecznej zgu­by. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pom­nażać świętość Kościoła – Ciała Mis­ty­cznego, którego jes­teś Głową. Spraw, abyś­my wier­nie naśla­du­jąc Cie­bie, wypeł­ni­li Twój nakaz: „Święty­mi bądźcie, bo Ja jestem Święty” i dosz­li do szczęś­liwej wiecz­ności. Amen.
Lita­nia do Dzieciąt­ka Jezus
Mod­litwa na zakończe­nie każdego dnia now­en­ny

Dzień 8 (23 grud­nia)
Mod­litwa wstęp­na
Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li dojść do kró­lestwa nie­bie­skiego obi­ecanego mal­u­cz­kim. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków. Amen.
Uwiel­biaj­my Najświętszą Duszę Dzieciąt­ka Jezus, jaś­nie­jącą nie­po­ka­laną czystością i bogactwem wszel­kich łask i cnót. Oddaje ona dos­ko­nałą cześć i uwiel­bie­nie Bogu Ojcu. Poświęć­my Boskiemu Dzieciąt­ku naszą duszę ze wszyst­ki­mi jej wład­za­mi i proś­my, aby ją oczyścił, ubo­gacił swymi łas­ka­mi i przyoz­do­bił cno­ta­mi, byś­my mog­li stać się god­nym Jego mie­sz­ka­niem.
Mod­litwa
O Dziecię Jezu, z najgłęb­szą pokorą wielbi­my i bło­gosła­wimy Trójcę Prze­na­jświętszą, która w Twej duszy złożyła wszyst­kie skar­by dos­ko­nałości i łaski, i zjed­noczyła ją ze Słowem Przed­wiecz­nym tak, że stan­owi naj­dos­ko­nal­szą jed­ność z samym Bogiem. Naj­słodsze Dziecię Jezu, bła­ga­my, abyś przy­jął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubo­gacił nad­przyro­d­zo­ny­mi dara­mi. Niech jej wład­ze, odnowione Twą łaską, napeł­nią się Twoim życiem, abyś­my mog­li wołać z Apost­ołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chry­stus”. O Jezu, Życie nasze na zie­mi, stań się naszym życiem wie­ku­i­stym w nie­bie. Amen.
Lita­nia do Dzieciąt­ka Jezus
Mod­litwa na zakończe­nie każdego dnia now­en­ny

Dzień 9 (24 grud­nia)
Mod­litwa wstęp­na
Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li dojść do kró­lestwa nie­bie­skiego obi­ecanego mal­u­cz­kim. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wieków. Amen.
Trój­ca Święta dała Dzieciąt­ku Jezus najwyższą kró­lew­ską wład­zę, lecz Ono chce królować nad nami swo­ją niewin­nością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszel­kiemu stworze­niu najwyższą wolę Ojca. Przy­go­tuj­my się na przy­jęcie naszego Kró­la. Poddaj­my się Jego panowaniu i sta­raj­my się we wszyst­kim speł­niać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczy­nić z nas czystą i przyjem­ną ofiarę Trójcy Prze­na­jświętszej.
Mod­litwa
Królu wiecznej chwały, który wła­dasz nie­bem i zie­mią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłó­bek jest twoim tronem, sta­jen­ka – pałacem, pie­lusz­ki – płasz­czem kró­lew­skim, a dworza­na­mi – pas­tusz­kowie, to jednak w tym uniże­niu wyz­na­je­my, że jes­teś naszym Kró­lem. Tobie, nasz Królu, odda­je­my ser­ca, dusze i ciała, wszyst­ko, co mamy i mieć może­my. Kró­luj w naszych ser­cach pokorą, cichością i miłością. Nau­cz nas peł­nić wolę Ojca, jak Ty ją peł­niłeś. Prag­nie­my służyć Ci wier­nie i kochać ze wszyst­kich sił na zie­mi, a w bra­mie wiecz­ności powi­tać Cie­bie jako naszego Kró­la i z Tobą wejść do Twego kró­lestwa. Amen.
Lita­nia do Dzieciąt­ka Jezus
Mod­litwa na zakończe­nie każdego dnia now­en­ny

Share