OBS OBS! Forandring med undervisningsopplegg for 9.klasse!

Bil­det over ser dere den opp­da­ter­te under­vis­ningsopp­leg­get for fer­mings­kan­di­da­te­ne.

Forandringene er:

Før had­de vi kvelds­un­der­vis­nin­ger på hver­da­gen ons­da­ger og tors­da­ger, det­te har vi byt­tet til TIRSDAGER og behol­der ONSDAGER.

For tirs­dags­grup­pa blir det let­te­re å kom­me til st. JOs ung­doms­kveld, men ellers er alle menig­he­tens ung­dom­mer vel­kom­men!

I til­legg er det satt opp en fel­les opp­start for alle kon­fir­man­ter i alle Oslos menig­he­ter. Det vil arran­ge­res en ung­doms­mes­se sam­men med bis­kop Bernt Eids­vig tors­dag 19. okto­ber klok­ka 18:00–21:00. Mer infor­ma­sjon kom­mer.

Takk for for­stå­el­sen. Vi ser fram til et nytt kate­kese­år!

Spørs­mål? Send oss en mail!

Share