Para­fia św. Jana została obdarzo­na ogrom­ną pomocą i wspar­ciem od momen­tu ustan­o­wie­nia naszej now­ej wspólno­ty.  Chce­my szczegól­nie podziękować para­fii św. Hal­var­da za ogrom­ną hoj­ność w posta­ci  1.000.000 koron jakie otrzy­ma­liś­my razem z taber­n­akulum , któ­re jest obec­nie mon­towane w naszym koście­le. Hoj­ność ta miała ogrom­ne znacze­nie dla powsta­wa­nia naszej para­fii.

    Otrzy­ma­liś­my rów­nież wie­le hoj­nych darów od osób pry­wat­nych, róż­nych grup, z przeds­ięw­zięć związa­nych ze świętem Wiet­nam­skich Męczen­ników, a nie­daw­no otrzy­ma­liś­my 14.500 koron od Grupy Tamil­skiej , która udała się na piel­grzym­kę do Zie­mi Świętej. Postan­owili oni prze­kazać nad­wyżki z piel­grzym­ki na rzecz pro­jek­tu ławki kościel­ne w para­fii św. Jana. Mamy teraz małą nad­wyżkę w zbiór­ce na ławki kościel­ne, więc teraz może­my rów­nież kupić podu­sz­ki na ławki. Cies­zyć będ­zie wszyst­kich w naszej wspól­nocie korzys­ta­nie z ławek za każ­dym razem, gdy odpra­wiać będ­zie­my wspól­nie mszę świętą.

    Chcie­li­byś­my gorąco podziękować wszyst­kim, którzy przy­czy­ni­li się aby pomóc nam w fazie tworze­nia para­fii i mamy rów­nież nad­zie­ję na wasze wspar­cie i mod­litwę w przyszłości.

Share